چشم انداز نوسانات نمایه‌های فرین بارش ودما در شهر تربت حیدریه با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG برای دوره آتی 2030-2011

نویسندگان

1 اقلیم شناس

2 اقلیم شناسی

3 هواشناسی

چکیده

براساس نتایج مطالعات و تحقیقات مرتبط، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم ،دارای اثرات بالقوه‌ای در نوسانات بارش و دما دارد که تأثیر این نوسانات بر بخش‌های مختلفی مانند آب، کشاورزی، مدیریت جمع‌آوری روان آبهای شهری حائز اهمیت می‌باشد. لذا جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای فرین بویژه بارش و دما با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CNCM3, NCCCSM) براساس سناریوهای A1B, A2 گزارش چهارم هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) تحت مدل‌LARS-WG6 برای دوره2030-2011 برای ایستگاه تربت حیدریه ریز مقیاس نمایی شده. نمایه‌‌‌‌‌‌های بارش مورد مطالعه شامل مقدار سالانه بارش در روزهای تر (PRCPTOT) ، حداکثر بارش یک روزه ( RX1day) ، روزهای با بارش سنگین ( R10mm ) ، حداکثر بارش پنج روزه ( Rx5day ) ،روزهای با بارش خیلی سنگین ( R20mm ) ، بارش بیش از صدک 95 R95P) ) ،  بارش بیش از صدک 99 ( R99P ) ،  شدت روزانه بارش ( SDII )  نمایه های دما شامل تعداد روزهای تابستانی با دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد (SU35) ، شب های سرد ( TN10p ) ، کمینه ماهانه دمای حداقل روزانه ( TNn ) ، بیشینه ماهانه دمای حداقل روزانه ( TNX) ،تعداد شب های حاره ای (TR20)، در صد روزهای که دمای حداکثر بیشتر از صدک نودم است (TX90P) و بیشینه ماهانه دمای حداکثر روزانه(TXx ) ،که برای دوره آتی فوق محاسبه گردید . نتایج نشان می‌دهد احتمال می‌رود میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره 2030-2011 تحت سناریوی A2 افزایش‌یابد. همچنین سهم بیشتری از کل بارش سالانه به وقوع بارش‌های سیل آسا یعنی بارش‌های بیش از صدک 95 و 99 دوره پایه تعلق خواهد داشت. با توجه به نتایج بدست آمده افزایش این  نمایه‌ها به معنی افزایش فراوانی وقوع سیل و شدت آن در طی دوره 2030-2011 خواهد بود، این در حالی است که طی دوره 2030-2011 تمام نمایه‌های مورد مطالعه دما افزایش یافته بطوریکه پیش بینی می‌شود تعداد روزهای تابستانی (SU35) و تعداد شبهای حاره ای  TR20)) بر اساس سناریو A1B به ترتیب 17 و 15 و بر اساس سناریو A2 در هر دو نمایه 13 روز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Viewriatof Vaion in Precipitation and temperature Extream Values in Torbathe hidariyh by LARS-WG Downscaling Model during 2011-2030

نویسندگان [English]

  • seyed mohmmad askarizadeh 1
  • Golamali mozaffari 2
  • mansoore kohi 3
  • AZAR REZAHIPOOR 2
1 meteological
2 climatology
3 climatology
چکیده [English]

The global warming and climate changes, based on the results of related studies and research, have potential effects on precipitation and temperature fluctuations which the impact of these fluctuations is significant on various sectors such as water, agriculture and the management of urban runoff collecting. So,  the forth report  of Intergovernmental Panel On Climate Change is downscaled in order to provide the outlook of future changes in extreme events specially precipitation and temperature by using the output of three  atmosphere general circulation models (HadCM3, CNCM3, NCCCSM) based on A1B, A2 scenarios. The precipitation indexes under investigation in this research include (PRCPTOT, R10mm, R20mm, R95p, R99p, RX1day, RX5day,SDII ) and temperature indexes include   (SU35, TN10P, TNn, TNx, TR20, Tx90p, TXx) calculated for said coming futures. The results show that it's likely the maximum average of five days precipitation and intensity of precipitation increase under A2 scenario during coming future 2011-2030.As well as a larger share of the total annual rainfall will be belonged the occurrence of torrential rains and showers namely showers over 95th and 99th  percentile  of base period. According to the obtained results, increasing of the indexes would mean the increasing of frequency and severity of floods specially during coming period 2011-2030. While all the studied extreme indexes  increase during 2011-2030 ,so that it’s predicted SU35 and  TR20 indexes would increase  based on A1B scenario 17and 15 respectively and based on A2 scenario 13 days respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric-Ocean General Circulation Model
  • Extreme events
  • Torbathe hidariyh
  • Downscaling