ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری (نمونه موردی: پارک های بانوان شهر یزد)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه گیلان

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، فضاهای عمومی بسیاری از شهرهای جهان به‌صورت مکان‌هایی پرمخاطره درآمده‌اند. به‌گونه‌ای که، هم‌زمان با تنزل کیفیت فضاهای عمومی، فضاهای خصوصی -چون پارک‌های بانوان-با تأکید بر محرمیت و ایجاد خلوتگاه، در نظر داشتن آسایش فردی، ایجاد عملکردهای اختصاصی و امنیت، رشد و شکوفایی یافت. در این پژوهش باهدف بررسی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی به‌عنوان نمونه پارک‌های بانوان شهر یزد از سه مؤلفه کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی در قالب 14 زیر شاخصه انجام گردیده است. حجم نمونه مطالعاتی شامل 280 عدد پرسشنامه و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار زبان برنامه‌نویسی R  استفاده شده است. از این رو جهت تحلیل داده‌های جمع آوری شده پژوهش، از روش‌های آماری T تک نمونه‌ای ، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی در جهت پاسخ به فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که وضعیت کیفیت محیطی پارک­های بانوان شهر یزد از نظر سه شاخصه کالبدی-عملکردی، فرهنگی-اجتماعی و زیست‌محیطی در سطح پایینی قرار دارد. و در بین این سه شاخصه تأثیر زیر شاخص‌ها و به‌تبع آن شاخصه‌های فرهنگی-اجتماعی در سطح بالاتری قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of environmental quality of Urban disciplinary spaces (Case Study: Women's-Only Parks Yazd)

نویسندگان [English]

  • hamid rokhsari 1
  • Ahmad Pour Ahmad 2
  • amir ranjbari 3
  • Mohammad Hajiyan Hossein-Abadi 4
1 M.A student Geography and Planning University of Guilan
2 prof
3 MA student of Geography and Urban Planning, University of Guilan
4 M.Sc. student of Geography and Urban Planning, Tehran University
چکیده [English]

Today, many public spaces have become dangerous places in the world citese, So that, the same time degrade the quality of public spaces, private spaces -such as the Women only parks- founded with an emphasis on privacy and retreat, personal comfort in mind, the creation of specialized functionality and security. In this paper to evaluate the environmental quality of disciplinary spaces For example, Women only parks in Yazd  The three components of physical-functional, social-cultural and environmental It has been done in 14 sub criteria. In this study used sample consisted of 280 questionnaires and the data using software R. Therefore, data analysis, statistical tests one sample T-test, Friedman, and correlation coefficient was used to respond research assumptions. The results show that environmental quality status of womens only parks in Yazd in terms of three indicators of structural-functional, environmental and socio-cultural level is low. And among these three factors impact the indicators of socio-cultural indicators and consequently it is located at a higher level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Quality
  • Disciplinary Space
  • Woman-only Park
  • Yazd