ارزیابی نقش دهیاری ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان گلاب شهرستان کاشان)

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

دهیاری ها، نهادهای هستند که طی چند سال اخیر به منظور اداره امور عمومی روستاها در عرصه نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد دهیاران در توسعه پایدار روستایی در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی و کالبدی-زیست محیطی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را تمام سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان(7927نفر) و کارشناسان مربوطه تشکیل می‌دهد که از میان گروه اول حجم نمونه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 304 پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده  و ازبین کارشناسان حجم نمونه ای به تعداد30 پرسشنامه(بصورت تخمین شخصی)تکمیل‌شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه ای و تاپسیس فازی استفاده ‌شده است و همچنین وزن شاخص های مختلف با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی بدست آمده است. نتایج یافته ها بر طبق آزمون تی زوجی نشان می دهد که از نظر مردم عادی عملکرد دهیاری ها در هر سه شاخص اجتماعی، کالبدی – زیست محیطی و کشاورزی مثبت و معنی دار می باشد که بیشترین عملکرد مثبت دهیاری ها در شاخص اجتماعی بوده است. همچنین نتایج یافته ها بر طبق تکنیک تاپسیس فازی نشان می دهد که قبل از تشکیل دهیاری ها از میان 8 روستای دهستان گلاب، روستای ویدوج با امتیاز 855/0 در رتبه اول و روستای تجره با امتیاز 221/0 در رتبه آخر قرارگرفته است . در بعداز تشکیل دهیاری، روستای آرنجن این بار با امتیاز 986/0 در رتبه اول و روستای تجره با امتیاز 091/0 در رتبه آخر قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of role play in the process of sustainable rural development (case study: Golab rural district, Kashan)

نویسندگان [English]

  • mohsen shayan 1
  • Hamid Barghi 2
  • akram jalali 2
1 phd student
2 esfahan university
چکیده [English]

Dehayari are the institutions that have been introduced in the field of rural management in the past few years in order to manage rural affairs. The purpose of this study was to investigate the performance of farmers in sustainable rural development in economic, agricultural, social, and physical-environmental fields. The present research is descriptive-analytic in terms of its purpose and in terms of its method. The statistical population of the study consists of all the heads of rural households in the city (7927 people) and their respective experts. The sample size was 304 questionnaires. Using random sampling method, 304 questionnaires were randomly selected from sample size experts (30 personal questionnaires) Been completed. To analyze the data, one-sample t-test and fuzzy tops are used, and the weight of different indexes is obtained using fuzzy hierarchical analysis. The results of the findings according to the paired t-test show that, in terms of normal people, the performance of dachshunds in all three social, physical, environmental and agricultural indicators is positive and significant, which is the most positive performance of dehayirs in the social index. Also, the results of the findings according to the fuzzy Topsis technique show that before the formation of the Golab District, the village of Widojj with the score of 0.855 in the first rank and the village of Tajra with the score of 0.221 in the last rank is among the eight villages of Golab village. In the aftermath of the formation, the village of Aranjn ranked first with a score of 0.986 and a village with a score of 0.091.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Sustainable development
  • Rural Management
  • Kashan county