تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت وآگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. بر این اساس در این پژوهش سعی داریم، با توجه به قابلیت­های بالقوه شهر یاسوج در زمینه گردشگری، با استفاده از مدل swot نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری این شهر را مورد بررسی قرار دهیم و جهت توسعه هر چه بیشتر آن راهکارهای استراتژیک ارائه دهیم.این پژوهش از نظر روش کتابخانه­ای و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. تحلیل­های حاصل نشان می­دهد که به رغم پتانسیل گسترده شهر یاسوج در زمینه گردشگری، کمبود زیرساخت های گردشگری، کیفیت پایین سیستم حمل و نقل و کمبود امکانات اقامتی مطلوب، مهمترین موانع اساسی بر سر را توسعه گردشگری یاسوج، از طرف دیگر، وجود جاذبه های طبیعی بکروزیبا، تمایل عمومی مردم این شهر نسبت به توسعه گردشگری و وجود جاذبه­های مذهبی به ترتیب با امتیاز وزنی 60/، 33/ و 27/ مهمترین نقاط قوت و شرایط آب و هوایی مطلوب، موقعیت میان راهی و همجواری با استان­های فارس، اصفهان، خوزستان و بوشهر، مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و برنامه های مرتبط با گردشگری به ترتیب با امتیاز وزنی 56/، 48/ و 30/ به عنوان مهمترین فرصت های گردشگری شهر یاسوج شناخته شد. در عین حال مولفه­های عدم ارائه مجوز و تسهیلات جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات و تاسیسات گردشگری شهر یاسوج، از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی، افزایش مشکلات زیست محیطی به واسطه فعالیت های گردشگری و جذب شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک مانند شیراز و اصفهان به دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به گردشگران به عنوان مهمترین تهدیدهای پیش­روی گردشگری شهر یاسوج شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Tourism in Yasuj, the Capital of Nature of Iran

نویسندگان [English]

  • mohamadreza rezaei 1
  • yousef tazesh 2
  • aliakbar hidari 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Yasouj, Iran
3 Member of the faculty of engineering and engineering, Yasouj University
چکیده [English]

Industrial tourism, whose development requires adequate knowledge and knowledge of the issues and factors affecting economic and social and cultural development in each region. . Accordingly, in this research, we try to explore the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism in this city considering the potential capabilities of Yasuj city in the field of tourism, using the swot model. The more strategic strategies we provide. This research is based on a questionnaire-based library and survey method. The results of the analysis show that in spite of the extensive potential of Yasuj city in the field of tourism, lack of tourism infrastructure, low quality of transportation system and lack of suitable accommodation facilities, the most important obstacles on the development of Yasuj tourism, on the other hand, The presence of natural attractions in the city, the general tendency of the people of this city to develop tourism and the presence of religious attractions, with a weight of 60, 33/27 and / 27, the most important strengths and favorable climate conditions, the position of the middle way and the adjacent to Fars, Isfahan, Khuzestan and Bushehr provinces, private sector participation in tourism-related plans and programs, respectively, with the rate Weight 56/48/30 / recognized as the most important tourism opportunities Yasouj. At the same time, the components of the Failure to provide licenses and facilities for the expansion and development of Yasouj services, equipment and facilities for tourism, the elimination of traditional and local culture, Increasing environmental problems due to tourism activities and the increasing attraction of tourists to nearby destinations such as Shiraz and Isfahan, due to the provision of facilities and better facilities for tourists as The most important threats to the tourism development were Yasuj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • development
  • Strategic
  • Yasuj
  • SWOT