ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۱۳گانه‌ی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (۲۰۱۶-۱۹۸۷)

نویسندگان

1 دانشکاه حکیم سبزواری

2 گروه سنجش، دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

با استفاده از علوم جدید به ویژه سنجش از دور می­توان بررسی پوشش­های گیاهی منطقه وسیعی را درکوتاه­ترینزمان، کمترین هزینه و دقت بسیار بالا انجام داد. در این پژوهش برای بررسی تغییرات مساحت و کیفیت پوشش گیاهی مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد با استفاده ازسنجنده هایOLI ,ETM,TM5 ,MSS , ماهواره لندست تصاویر مربوط به سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۰، ۲۰۰۴، ۱۹۹۸، ۱۹۹۲، ۱۹۸۷، تهیه گردیده است. برای بررسی تغییرات مساحت و کیفیت پوشش گیاهی ازشاخص NDVIاستفاده شد. برای به دست آوردن تغییرات کمی پوشش گیاهی در سال های مورد مطالعه مناطق در دو کلاس پوشش گیاهی و فاقد پوشش گیاهی طبقه‌بندی شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که مساحت پوشش گیاهی از ۱۴/۳۸ کیلومترمربع در سال ۱۹۸۷ به ۹۷/۳۲ کیلومترمربع در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است. بیشترین تغییرات مساحت پوشش گیاهی در بین مناطق مربوط به منطقه ۳ در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ می‌باشد که از ۶۴/۸ کیلومترمربع در سال ۱۹۹۸ به ۹۹/۳ کیلومترمربع در ۲۰۰۴ کاهش پیداکرده و میزان این کاهش ۶۳/۴ کیلومترمربع بوده است. نتایج نشان داد که مجموع پوشش گیاهی متراکم از۴۱۳/۰کیلومتر مربع در سال ۱۹۸۷ به ۳۲۱/۳ کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Vegetation changes in 13 areas Mashhad city by using Landsat satellite imagery (2016-1987)

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Karami 1
  • RAHMAN ZANDI 2
  • Mehdi Asadi 3
  • jalal tahere 3
1 Hakim Sabzevari University
2 Department of Geography, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Using modern techniques especially remote sensing, it is possible to investigate the vegetation of a wide area in a shortest time with lowest cost and high accuracy. In this research, the images associated with 1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2016 have been provided to evaluate the changes in area and quality of vegetation in 13 districts of Mashhad city using ETM, TM5, MSS, OLI evaluators of Landsat satellite. An NDVI index has been used to evaluate these quantitative and qualitative changes. To achieve the quantitative changes of vegetation in mentioned years, districts have been classified in two groups: districts with vegetation and districts without vegetation. The results illustrate that the area of vegetation has decreased from 38.14 square kilometers in 1987 to 32.97 square kilometers in 2016. Among all districts, most vegetation changes has occurred in district 3 from 1998 to 2004. The vegetation decreased from 8.64 square kilometers in 1998 to 3.99 square kilometers in 2004 and the decline was 4.63 square kilometers. To achieve the qualitative changes of vegetation, districts have been categorized in three groups: districts without vegetation, districts with medium vegetation and districts with dense vegetation. The results have shown that the total dense vegetation has increased from 0.413 square kilometers in 1987 to 3.321 square kilometers in 2016. District 13 had no dense vegetation and district 2 had the most density with 0.958 square kilometers in 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetation changes
  • Remote sensing
  • NDVI index
  • Landsat satellite
  • Mashhad