مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در سکونتگاه های روستایی مطالعه ی موردی روستاهای کم جمعیت شهرستان شوط

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

2 گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه

چکیده

توزیع نابرابر فضایی جمعیت در مناطق و تمرکز بالای آن در کلانشهرها مسائل و مشکلات متعددی در روستاها و شهرها بوجود آورده است. عدم استفاده بهینه از منابع روستایی و تراکم و فشار بر محیط زیست در جوامع شهری از مهمترین مسائل توزیع جمعیت است. از جمله راههای جلوگیری از این امر شناسایی مکانهای مستعد روستایی جهت اسکان مجدد جمعیت است. در واقع انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت یکی از تصمیمات پایدار برای انجام یک طرح است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاههای مختلف می باشد. هدف تحقیق حاضر انتخاب بهترین روستاها از میان روستاهای کم جمعیت براساس پتانسیل های طبیعی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی روستاهای شهرستان شوط برای اسکان مجدد جمعیت است. برای این منظور ابتدا معیارهای تاثیر گذار از طریق بررسی اسناد انتخاب گردید. سپس اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان تعیین شد و اطلاعات مربوط به روانشناختی و اجتماعی روستاها نیز از طریق پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه بدست آمد. داده های بدست آمده در نرم افزار ANP و GIS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که معیارهای طبیعی، اقتصادی و روانشناسی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بودند. با توجه به وزن های موجود نقشه ی عرصه های مستعد در نرم افزار GIS به دست آمد و 8 روستا به عنوان روستای کم جمعیت در این عرصه شناسایی شدند. بعد از تعیین وزن هر یک از معیارها مشخص شد که روستای عزت آباد و بالاترین پتانسیل را جهت اسکان مجدد جمعیت بر خوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locating Resettlement in Rural Settlements (Case Study: Shot Village Low Populations)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghiloo 1
  • Farshad Rahmani 2
  • Leila Soltani 2
1 Department of Geography, Urmia University
2 Department of Geography, Urmia University
چکیده [English]

Uneven distribution of population in the regions and its high concentration in metropolises has created many problems in villages and cities. The lack of optimal use of rural resources and the density and pressure on the environment in urban communities are among the most important issues of population distribution. One of the ways to prevent this is to identify rural prone areas for resettlement. In fact, choosing the right location for an activity is one of the sustainable decisions for a project that requires location research from a variety of perspectives. The purpose of the present research is to select the best villages from low-populated villages based on the natural, human, social, economic, cultural and psychological potentials of the villages of Shout County to resettle the population. For this purpose, firstly, the effective measures were selected through examination of the documents. Then, the importance of each criterion and sub-criteria was determined by experts and the psychological and social information of the villages was obtained through field research using a questionnaire. The data obtained in the ANP software was evaluated (the inconsistency rate for the criteria is 0.085 and for the sub-criteria 0.075, which indicates the reliability of the respondents). The results showed that the criteria of natural, economic and psychology were the most important, respectively. Considering the available weights, the map of susceptible fields in GIS software was obtained and 8 villages were identified as a low-population village in this field. After determining the weight of each criterion, it was determined that the two villages of Ezat Abad have the highest potential for resettlement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population settlement
  • Low-populated villages-Location- Shot city