بررسی راهبرد توسعه روستا- شهری در کنترل مهاجرتهای روستایی استان های مرزی (مورد مطالعه : خراسان شمالی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

2 کارشناس دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

انقلاب صنعتی علی رغم ایجاد تحولات مثبتی که در اقتصاد داشت در عرصه ساختار سکونتگاهی مشکلاتی را باعث گردید بطوریکه تعادل سکونت در فضاهای جغرافیایی را به نفع شهرها تغییر داد بنابراین سیاستها و راهبردهای مختلفی برای کاهش آثار منفی این مشکلات و پاسخ به نیازهای زندگی در کشورهای در حال توسعه  و از جمله ایران در پیش گرفته شد. براین اساس، ایجاد و توسعه روستا -شهرها همواره به عنوان یکی از سیاست های عمده در امر برنامه ریزی فضایی در کشورهای حال توسعه مدنظر بوده است. این تحقیق با هدف شناسایی روستا-شهرها برای تعادل بخشی در نظام سکونتگاهی، از نوع تحقیقات کاربردی بوده که با روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر روش جامع نگری انجام گردید . محدوده مورد مطالعه استان خراسان شمالی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای spss و Exell تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق که در 32 روستای سطح استان انجام شد نشان می دهد که در صورت برنامه ریزی مناسب، این سکونتگاه ها در کنار شهرهای کوچک ، پتانسیل مهاجرپذیری روستایی را داشته و مستلزم تعریف راهبردهای مناسب است. همچنین ارتقاء اداری به شهر که خواسته روستائیان و مدیریت های مستقر در روستا می باشد راهبرد مناسبی نبوده و تقویت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی راهگشای توانمندسازی و بستر سازی توسعه این کانونها خواهد بود و از این طریق می توان به تعادل بخشی ساختار و سازمان سکونتگاهی در سطح استانها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of rural-urban development strategy in controlling rural migrations in border regions (case study: North Khorasan)

نویسندگان [English]

  • hassan parsipoor 1
  • nasrin aliabadi 2
1 Assistant Professor - Kosar University of Bojnourd
2 Employee of Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The Industrial Revolution caused some problems in the field of habitational structure in spite of the positive changes it made in the economy, so that the balance of habitation in geographical spaces changed in favor of cities. Therefore, various policies and strategies have been used to reduce the negative effects of these problems in space Geography and to meet the needs of living in developing countries around the world , including Iran in Asia west. So on this basis, the creation and development of villages and cities have always been considered as one of the major policies for spatial planning in developing countries.The purpose of this research is to identify villages and cities in order to balance the habitational system. This research is an applied research and has adopted the descriptive-analytic method, emphasizing on a comprehensive approach.The study area is North Khorasan Province. The required information was collected through library studies, observations, interviewing and completion of the questionnaire and were analyzed with the softwares SPSS and Excel.The results of the study, which were conducted in 32 villages of the province in north khorasan, show that if plans are made properly, these settlements along with small towns have the potential of rural immigration and require the definition of appropriate strategies.Also, administrative upgrading to cities which villagers and village-based administrations demand is not a proper strategy and strengthening economic, social and physical structures will help to empower and develop the development of these centers, and this can help balance the structure and habitational organization throughout the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village-City
  • Sustainable Development
  • Rural Development
  • Rural Immigration
  • North Khorasan