سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی : محلات شهرنورآباد دلفان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهرن

2 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 شهرداری تهران

چکیده

احساس امنیت اجتماعی یک فرآورده رسمی و قانونی نیست و بیشتر از فعل و انفعالات اجتماعی نشات می گیرد. بکی از نتایج ارزشمند زندگی جمعی سرمایه اجتماعی است،  که تاثیر قوی بر تحقق احساس امنیت دارد. اما سرمایه اجتماعی خودش از مولفه های متفاوت تشکیل شده است واثرات متفاوت نیز بر احساس امنیت دارند،  به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر نورآباد دلفان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی –تحلیلی و با استفاده ازابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه شهروندان شهر نورآبادکه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، (62190) نفر بوده است.  تحمین حجم نمونه آماری بر اساس فرمول شارل کوکران  انجام شده است.  حجم نمونه مطابق این فرمول 384 نفر برای این پژوهش انتخاب شده است.  روش نمونه گیری در این پژوهش بااستنادبه طرح جامع شهر نورآباد این شهر را به سه ناحیه و چهارده محله تقسیم کرده است. ومابه صورت تصادفی ساده پنج محله (آزادگان، فرهنگیان، جهادگران، بهارستان، پاسداران) را انتخاب کرده وپرسشنامه ها بصورت مساوی  بین محلات تقسیم کردیم. نتایج به دست آمده در نرم افزار IBM SPSS Statistics در دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون کمولموگراف-اسمیرنوف، u من ویتنی، کروسکال والیس، رگرسیون، فریدمن )مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج به دست آمده نشان داد که بین متغیر های زمینه ای و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.  و از بین مولفه های سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی سهم یگانه در پیش بینی احساس امنیت اجتماعی دارند. همچنین مشخص گردید که محلات آزادگان و فرهنگیان به دلیل بالاتر بودن میانگین اعتماد و انسجام اجتماعی در بین ساکنان از میزان احساس امنیت بیشتری نیز برخوردار بودند و در مراتب بعدی محلات جهادگران، بهارستان و پاسداران قرارگرفتند. هم چنین آزمون فریدمن معلوم گردانید بیشترین نگرانی شهروندان نورآباد به ترتیب از امنیت مالی و بعد امنیت جانی و اخلاقی بوده است.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Factors Affecting Social Security Sense with an Emphasis on Social Capital Components: Noorabad Delfan Neighborhoods (A Case Study)

نویسندگان [English]

  • hossein hataminejad 1
  • ahmad hatami 2
  • mazdak ahmadinejad 3
1 University
2 tehran uni
3 manicpal tehran
چکیده [English]

The sense of social security is not a formal and legal product; it usually originates from social interactions.  The social capital is one of the most valuable outcomes of social life which has a strong impact on realization of sense of security.  The social capital is composed of different components which have different effects on sense of security.  However, this study aimed to investigate the effect of components of social capital on sense of security in neighborhoods of Noorabad, Delfan.  This was descriptive-analytic study.  The questionnaire was used as research tool.  The population consisted of all citizens of Noorabad, Lorestan.  Using Charles Cochran formula, the sample size was determined to be 384 people.  In sampling process, the Noorabad was divided into three areas and fourteen neighborhoods.  Using simple random sampling method, five neighborhoods (Azadgan, Farhangian, Baharestan, Jahadgaran, Pasdaran) were selected and the questionnaires were distributed in these neighborhoods.  Using IBM SPSS Statistics software, the collected data were analyzed by descriptive and inferential (t-test, Pearson test, regression test, Friedman test) statistics.  However, the findings showed that there was a significant relationship between age, gender, education level, job status, income level, years of residence in neighborhood, and security sense.  There was also significant relationship between components of social capital including social trust, social participation, social relations, and social integration and sense of social security. It was concluded that among social capital components, the social trust and social integration had a greater impact on sense of social security.  Also, it was determined that the neighborhoods which had highest social trust and social integration benefited form highest security sense.  The Farhangian, Azadeghan, Jahadgaran, Baharestan, and Pasdaran had the highest to lowest level of social security sense, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Social Security Sense
  • Social Capital
  • Noorabad Delfan