تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. از سوی دیگر، یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ چرا که عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمی شود. یعنی آنها کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتل داری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز در نظر گرفته شده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تحقیق، از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است که عدد 164 بدست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. و  همچنین نشان داده شد که متغیر نوع دوستی دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Commitment of Employees in the Hotel Industry (Case Study: Case Study: Five star hotels Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Mehdi karoubi 1
  • jafar bahari 2
  • Samira Mohammadi 2
  • Marjan Bazleh 2
  • Shahla bahari 3
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Nowadays the concept of Organizational Citizenship Behavior (OCB) has attracted managers and researcher’s attention. Considering such behaviors that has not been much emphasized one way to increase organizational effectiveness. On the other hand, outstanding organizational performance can not be obtained merely from ordinary staff efforts. One of the reasons underling successes in large organizations is the fact that their staff performance is beyond their formal tasks. By the Meaning of that they show Organizational citizenship behavior (OCB). present research aimed to Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Commitment of Employees in the hotel industry in five star hotels of east azerbaijan including: El-goli pars and Shahriar hotels has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through five stars hotels employees of Tabriz City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. tatistical population of this research has considered all employees of the five stars Hotels Tabriz City. Due to the limited statistical population of the research, from Cochran formula is used in order to determine the sample size that number is obtained 164. Provided results showing that Organizational Citizenship Behavior (OCB) and every one of its dimensions on Organizational Commitment of Employees have a positive and significant impact. and also it was shown that variable Altruism has the largest is path coefficient and its impact on Organizational Commitment of Employees is higher than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Smart pls
  • Hotel Industry
  • Tabriz