کاربرد شاخصPCI در بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند آن در مقیاس سالانه و فصلی

نویسندگان

1 fars province

2 دانشگاه یزد

چکیده

بارش به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر آب و هوایی از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و پژوهش‌های زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش  کاربرد شاخص تراکم PCI  در بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند مقایسه ای سالانه و فصلی آن در ایستگاه های منتخب می باشد . جهت این امر از داده‌های بارش روزانه 38 ایستگاه همدید طی دوره آماری 1981-2010 استفاده شد. ماتریس داده‌ها به ابعاد 38*2760 می‌باشد که سطرها شامل روز‌ها و ستون‌ها ایستگاه‌ها می‌باشند.  در این پژوهش برای پهنه‌بندی شاخص تراکم بارش از تحلیل خوشه‌ای ، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترسیم نمودارها نیز از نرم‌افزار متلب و بالاخره جهت درون‌یابی شاخص PCI از روش کریجینگ معمولی در نرم‌افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد که بارش پاییزه ایران از لحاظ شاخص تراکم بارش PCI به سه خوشه مجزای تراکم یکنواخت، متوسط و نامنظم بارش قابل تفکیک است. نتایج پهنه‌بندی شاخص مورد نظر در مقیاس ماهانه و سالانه نشان داد که نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران دارای بی‌نظمی و پراکندگی بالا در ریزش‌های جوی بوده و مناطق مرکزی و شرقی دارای تراکم متوسط بارش هستند. مناطق شمال، شمال غرب، شمال شرق و زاگرس مرکزی دارای تمرکز بارندگی یکنواخت است. تراکم متوسط بارش نیز متعلق به ایستگاه‌هایی است  که دارای متوسط بارندگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of TCI index in the pattern of autumn precipitation Iran and analysis of trends in annual and seasonal scale

نویسندگان [English]

  • reza ebrahimi 1
  • Elham Mahdavi nejhad 2
1 fars province
2 Yazd
چکیده [English]

Rainfall as one of the most important elements of the climate has been discussed from various perspectives. Rainfall as one of the most important elements of the climate has been discussed from various perspectives. The purpose of this research is to use the PCI density index in the study of Iran's autumn precipitation pattern and to analyze its annual and seasonal comparative trend at selected stations. Be For this purpose, daily precipitation data of 38 stations were used during the statistical period of 1981-2010. The data matrix has a dimension of 3860 x 2760, the rows include days and columns and stations. The cluster analysis was used for zoning of rainfall index, and the MATLAB software was used to analyze the data and plot the graphs. In order to interpolate the PCI index, the usual Kriging method was used in GIS software. The results showed that autumn precipitation of Iran in terms of the index of PCI precipitation density is distinguishable into three distinct clusters of uniform, average and irregular precipitation. The results of zoning of the index in the monthly and annual scale showed that the southern and southeastern parts of Iran had high dispersion and dispersion in atmospheric rainfall, and the central and eastern regions had a moderate rainfall density. The northern, northwest, northeastern and central Zagros regions have a uniform concentration of rainfall. The precipitation uniformity in these regions is more and more than the other regions of the country and is more or less belong to Iran's most productive stations (the Caspian Sea, the provinces of Ardebil, Qazvin, Bojnourd) Average rainfall also belongs to stations with average rainfall

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis؛ spatial distribution؛ density index of rainfall؛ Iran
  • precipitatio