ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از مدل LCM و زنجیره مارکوف

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار - دانشگاه پیام نور - کرمانشاه

چکیده

توسعه فیزیکی شهرها منجر به استفاده گسترده از اراضی و در برخی موارد منجر به مخاطرات محیطی و تهدید برای جوامع انسانی در ابعاد مختلف و در گذر زمان می‌شود. بر این اساس در تحقیق حاضر به پایش میزان توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از تصاویر ماهواره­ای پرداخته شده است و همچنین عوامل مختلف تاثیرگذار بر میزان توسعه آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است که برای این منظور از تصاویر ماهواره­ای سال­های 1990، 2000، 2010 و 2018 استفاده شده است. روند کلی تحقیق به این صورت است که ابتدا نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی بازه­های زمانی مورد مطالعه تهیه شده است و سپس با استفاده از مدل LCM (Land­Change Modeler) به ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و روند توسعه کاربری اراضی شهری و مسکونی در محدوده مطالعاتی پرداخته شده است. پس از ارزیابی تغییرات بر اساس مدل زنجیره مارکوف توسعه کاربری اراضی شهری و مسکونی برای سال 2030 پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که کاربری اراضی شهری و مسکونی از 5/2 کیلومترمربع در سال 1990 به 7/5 کیلومترمربع در سال 2018 افزایش یافته است و همچنین بر اساس پیش­بینی صورت گرفته تا سال 2030 این اراضی به 1/7 کیلومترمربع افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در جهات توسعه فیزیکی شهر صحنه عوامل ژئومورفولوژی اصلی­ترین عامل بوده است به طوری که تحت تاثیر واحد کوهستان در شمال محدوده شهری، روند توسعه فیزیکی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و غربی بوده است و این روند نیز برای سال 2030 نیز پیش بینی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the physical development of the scene city using the LCM model and the Markov chain

نویسندگان [English]

  • milad noruozi 1
  • kamran noori 2
1 Department of Geography and Urban Planning - Islamic Azad University, Kermanshah
2 Assistant Professor - Payame Noor University - Kermanshah
چکیده [English]

Physical development of cities leads to extensive land use and, in some cases, to environmental risks as well as threats to human societies in different dimensions over time. On this basis, present research is aimed at keeping the extent of physical development of Sahneh City under surveillance by using satellite images, and at assessing different factors having effects on its development extent. To this end, satellite images taken in 1990, 2000, 2010 and 2018 were used. General process of the research is as follows: initially, land use maps of the study area were prepared for the study intervals. Next, Land Change Modeler (LCM) was used to evaluate the trends of land use changes and of urban and residential land use development in the study area. After that, urban and residential land use developments were predicted for 2030 by using Markov Chain model. Results of this research indicate that urban and residential land use has increased to 5.7 km2/yr in 2018 from 2.5 km2/yr in 1990, which will reach 7.1 km2/yr by 2030 based on predictions made. In addition, results of present research show that geomorphological factors are the most principal ones in the aspects of Sahneh physical development so that its process takes place toward the eastern and western parts of the city because of the mountain located at the north of city limits. The same process is predicted for 2030, too.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical development
  • LCM
  • Markov Chain
  • Sahneh
  • Land use