بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر پایداری فعالیت‌ها و دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا و مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار و عضو هیئت علمی جغرافیا و و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

توسعه­گردشگری یک راهکار مهم در جهت توسعه روستایی است؛ که می­تواند نقش مهمی در پایداری معیشت روستایی داشته باشد. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر پایداری فعالیت­ها و دارایی­های معیشتی خانوارهای روستایی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی  بخش پاپی شهرستان خرم­آباد می­باشد (2346N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری سهمیه­ای 330 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از آزمون­های تحلیل واریانس (ANOWA)، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل­مسیر استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین توسعه اکوتوریسم و پایداری فعالیت­ها و دارایی­های معیشتی خانوارهای روستایی رابطه منسجم و معنی­داری وجود دارد. به طوری که توسعه اکوتوریسم باعث افزایش پایداری فعالیت­ها و دارایی­های معیشتی خانوارهای روستایی شده است. بیشترین تاثیر کلی توسعه اکوتوریسم بر معیشت پایدار مربوط به پایداری اقتصادی (581/0) و کمترین تاثیر مربوط به پایداری محیطی  (378/0) بوده است. لذا می­توان گفت که توسعه اکوتوریسم ضمن توسعه اقتصاد محلی و  پایداری معیشت خانوارهای روستایی می­تواند توسعه روستایی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Ecotourism Development on the Sustainability of Livelihoods Activities and Rural Households (Case Study: Khorram-Abad Papee Division)

نویسندگان [English]

  • mehrshad toulabi nejad 1
  • Mohamad reza poodineh 2
1 Ph.D. student and coach of Sistan and Baluchestan University
2 Assistant Professor and member of the faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

One of the reasons behind the backwardness of rural areas is the limited economic development options. Livelihoods and their income are also provided by traditional methods. Tourism development is an important rural development strategy that can play an important role in sustainable rural development and, consequently, sustainable livelihood in rural households. Therefore, the present study examined the effects of ecotourism development on the sustainability of livelihoods and activities of rural households. The present research is a descriptive-analytical one. Data were collected using questionnaires and interviews with rural households. The statistical population of the rural households of the pope is Khorramabad city (N = 2346). Using the Cochran formula, a sample of 330 households was selected as sample. For analysis of data, ANOVA, multiple regression and path analysis were used. The findings showed that there is a coherent and meaningful relationship between the development of ecotourism and the sustainability of livelihoods and activities of rural households. So that ecotourism development has increased the sustainability of livelihood activities of rural households. The greatest overall impact of ecotourism development on sustainable livelihoods was related to economic sustainability (581) and the least effect on environmental sustainability (0.378). Therefore, it can be argued that the development of ecotourism while developing local economies and the sustainability of rural household livelihoods can lead to sustainable rural development. The results of this research can be used to increase the livelihood sustainability of rural households in the study area and other rural areas of the country.
Keywords: Rural tourism, Ecotourism, Sustainable livelihood, Rural development, Khorramabad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • ecotourism
  • sustainable livelihoods
  • rural development
  • Khorramabad city