بررسی و واکاوی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی مطالعه موردی: بخش باجگیران شهرستان قوچان

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 بیرجند

چکیده

توجه به روستاییان به ویژه زنان روسـتایی می­تواند نقـش مهمی در فراینـد رشـد اقتـصادی ایفـا کنند و هر کشوری برای رسیدن به مرحلة رشد و توسعه نیازمند ساماندهی و برنامـه­ریـزی در بخش فعالیت اقتصاد روستایی است. لذا توجه به کارکردهای مختلف آنان در جامعه روستایی ضرورت می­یابد.  هدف از این پژوهش بررسی اثرات اشتغال زنان روستایی بخش باجگیران شهرستان قوچان بر روی درآمد و اقتصاد خانوارها و نمایاندن جنبه­های پنهان اشتغال آنان می­باشد.  تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی و از حیث گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش میدانی و اسنادی است. محدوده مورد مطالعه دارای 1222خانوار می­باشد که براساس فرمول کوکران 292 خانوار به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پایایی مقیاس اصلی تحقیق با آمار آلفای کرونباخ سنجیده شد، که مقدار آن برای هر بخش پرسش­نامه به ترتیب برای بخش اول76%، درصد، بخش دوم 86% درصد، بخش سوم 74%، به دست آمده است،  که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق برای بررسی موضوع مورد مطالعه می­باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری نمایانگر وجود همبستگی مثبت و معنادار بین اشتغال زنان و افزایش درآمد خانوار، اشتغال زنان با میزان خوداتکایی اقتصادی خانوار، اشتغال زنان و ویژگی­های فردی و اجتماعی وجود داد و  نمایانگر حضور بیشتر زنان در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش­هاست. بنابراین در کل بررسی مولفه مورد مطالعه در منطقه نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین شاخص استفاده شده وجود داد لزوم توجه جدی و اهمیت بیشتر به زنان در برنامه­ریزی­ها و تجدید نظر در ارائه آمار مربوط به اشتغال و مشارکت زنان روستایی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Women's Employment in the Economy of Rural Households Case study: Bajgiran section of Quchan city

نویسندگان [English]

  • ahmad roumiani 1
  • bhnaz ghasemai rad 2
  • eliyas cherazi 2
1 Mashhad Ferdowsi University
2 birjan
چکیده [English]

Paying attention to the villagers, especially rural women, can play an important role in the economic growth process, and each country needs to organize and plan the rural economy in order to reach the stage of development. Therefore, it is necessary to pay attention to their various functions in rural society. The purpose of this study was to investigate the effects of rural women's employment in Baqingar district of Quchan city on income and household economics and revealing their hidden aspects of employment. The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method of descriptive-correlational type and in terms of data collection, a combination of field and documentary methods. The study area has 1222 households, which were selected by cluster sampling based on the Cochran formula of 292 households. The reliability of the main research scale was measured by Cronbach's alpha, which was calculated for each section of the questionnaire for the first part 76%, for the second part 86%, for the third part 74%, respectively, indicating the correct validity The research tool is to investigate the subject matter. The results of statistical analysis show that there is a positive and significant correlation between women's employment and increase in household income, women's employment with household economic self-reliance, women's employment and individual and social characteristics, and shows the presence of women in agricultural sector Than other parts. Therefore, in the whole study of the studied component in the region, it showed that there was a positive and significant relationship between the used index and the need for more serious attention and attention to women in planning and revision in providing employment employment and rural women's participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • rural
  • wome
  • economi
  • bajgeran