ارزیابی نقش مدیریت سوانح در کاهش اثرات مخاطرات طبیعی از دیدگاه مردم در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان ادیمی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

مخاطرات طبیعی به عنوان بخشی جدا نشدنی از زندگی بشر، سلامت و امنیت گستره زیست و اسکان بشر را با خطر مواجه می سازد. امروزه شمار رخداد مخاطرات طبیعی در جهان رو به افزایش نهاده، بطوریکه تعداد مخاطرات طبیعی با منشا آب و هوایی در کل سیاره زمین در حال افزایش است. قرار گیری ایران نیز در کمربند خشک آب و هوایی موجب کمبود نزولات جوی شده و بروز بحرانهای آب و هوایی از مشخصه های اصلی آن به شمار می آید.  با توجه به اینکه تغییرات محیط های طبیعی توام با فعالیت های انسان شکل می گیرد، مسئله دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب، برای مهار و کنترل و کاهش این مخاطرات و خسارات ناشی از آن، در کشور های مختلف جهان به صورت مسئله ای جدی و ضروری پیگیری می گردد. هدف از تدوین مقاله حاضر، بررسی فرایند مدیریت سانحه در کاهش اثرات مخاطرات خشکسالی و توفان شن در دهستان ادیمی می باشد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در مطالعات میدانی تعداد 195پرسشنامه در میان 1890 خانوار توزیع گردید. انجام تحلیل با استفاده از آزمون های پارامتری میانگین یک جامعه و ناپارامتری توزیع دو جمله ای در محیط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ظرفیت سازی مناسب برای مدیریت سانحه در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Disaster Management Role in Reducing the Effects of Natural Hazards in Rural Areas of People Viewpoint, Case Study: Zabol City, County Adimi

نویسندگان [English]

  • H Farahani 1
  • J Khammari 2
1 PhD
2 Masters student
چکیده [English]

Natural hazards as an inseparable part of human life, danger makes health and environmental extensive safetys and human settlements. The occurrence on the rise of natural hazards in the world today, as is increasing originating from of natural hazards of climate in the planet. Iran is located in the dry climate belt caused lack of precipitation and is considered main characteristic of the climate crisis. According to formation changes in the natural environment along with human activities, tracking is the issue is serious and necessary achieve good solutions and practices , to control and reduce these hazards and the damage caused by the in countries around the world. The aim of the present paper is review incident management process to reduce the risks of drought and sand storms in the county adimi. Research methods is descriptive - analytical study based on library research and field. In field studies were distributed 195 questionnaires in the 1890 households. Analysis was performed using of parametric t tests and nonparametric binomial in the spss software. Show result there is not capacity building for disaster management in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazards
  • Disaster Management
  • Adim
  • Zabol