دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 1-150 
اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

صفحه 106-126

شهریار خالدی؛ علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی مفرد؛ بابک میرباقری