برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوضه قشلاق-سنندج

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

درطول دو دهه گذشته، استفاده ازشاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای در بررسی منابع طبیعی، خشکسالی و... اهمیت  زیادی پیدا کرده است. شاخص های گیاهی با استفاده از تعدادی باند مناسب محاسبه می شوند. معمولا دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک، جهت تهیه شاخص های مختلف پوشش گیاهی به کار می رود. مطالعه رفتار زمانی پوشش گیاهی، مدلسازی آب و هوایی، طبقه بندی پوشش گیاهی در سطح جهانی، پایش محصولات کشاورزی، مطالعات بیابان زدایی و خشکسالی، حفاظت محیط زیست، بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جهانی از جمله کاربردهای شاخص های پوشش گیاهی است. در این مطالعه، به منظور مقایسه نتایج حاصل از شاخص های مختلف در پایش تغییرات پوشش گیاهی، شاخصNDVIبرای حوضه مورد مطالعه، استخراج و با شاخص های، DVI,IPVI,RVI و SAVI مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نزدیکترین شاخص به NDVI، شاخص RVI و SAVI می باشد و دو شاخص DVI و  IPVI  نیز نتایج نزدیک به هم داشته ولی اختلاف نسبتا زیادی با شاخص های دیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate the Amount of Vegetation Cover Using Different Indicators in Satellite Images and Comparing Them With the Index NDVI in the Region of Geshlag – Sanandaj

نویسندگان [English]

  • H Mirmousavi 1
  • G Babaei 2
  • S Karimi 3
1 Assistant professor
2 M.A
3 M.A
چکیده [English]

Over the past two decades, the use of vegetation indices derived from satellite data in the study of natural resources, drought and . . . has great importance. Vegetation indices are calculated using a proper band. Usually the red and near-infrared band, for the different   vegetation indices are used. Study the behaviors of vegetation, climate modeling, global vegetation classification, monitoring agriculture crops, desertification and drought studies, environmental protection, energy and water balance of world-class are applications such as vegetation indices. In this study, in order  to compare results from different indicators inmonitoring changes in vegetation, NDVI index for the study were extracted, and indexes, DVI, IPVI, RVI and SAVI has been compared. The results show that the closest index to NDVI, are RVI, and SAVI Indicators and both DVI and IPVI index the results are relatively close together, but the differences are many other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetation indices
  • NDVI Index
  • region of Geshlag – Sanandaj