برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در حوضه آبریز گوهر رود با استفاده از روش SCS

نویسندگان

1 دانش اموخته دکترا

2 دانشیار

3 استاد

چکیده

سیل از جمله پدیده هایی است که هر ساله خسارات فراوانی را به بار می آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و عوامل انسانی، می تواند این پدیده را در حوضه ها تسریع ببخشد. از آنجایی که در طرحهای بهره برداری از منابع آب، کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی، دبی سیلاب اهمیت دارد. لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات و سازه های آبی، بستگی زیادی به روش مطالعات دارد. در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه آبریز گوهر رود  با استفاده از روشSCS   مطالعه شده است. ابعاد هیدروگراف حوضه با توجه به مقادیر بارش 24 ساعته، زمان تمرکز، شماره منحنی، بارش مازاد، زمان تا اوج و دبی اوج بدست آمد، سپس هیدروگراف سیل برای حوضه گوهررود در دوره های زمانی 2 ، 5 ، 10 ، 25 ، 50 و 100 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با توجه به شکل حوضه گوهر رود، این حوضه توان سیل خیزی ندارد. اما با توجه به باریک بودن حوضه، روانابهای حاصل از بارندگی در مدت زمان کوتاهی به زهکش اصلی رسیده و آن را پر نموده و در نتیجه جایی که رودخانه از واحد کوهستان خارج می شود، خطر سیل وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Flood Potential of Goharrud Basin by Emphasize on Geomorphologic Characters by Using SCS Method

نویسندگان [English]

  • A Behzad 1
  • M،R Sarvati 2
  • E Moghimi 3
1 Ph.D
2 Asso.Prof. Dep
3 Prof. Dep
چکیده [English]

Flood is among phenomenon which brings about considerable damage each year. This has been attracted greatly by hydrologists. The factors such as physiographic/ geomorphology and human factors can accelerate this phenomenon in basins. For using water source/ flood management/ damming/ watershed management and the most basic hydrologic studies / peak discharge is important / so accuracy of studies and the safeties’ level of the hydraulic structures and establishments are independent to it.
In this research potential flood Goharrud basin were studied by using of SCS method. So Basin Hydrograph dimensions calculated by using of 24 hour rainfall/ time of concentration/ Curve Number/ rainfall excess/ time to peak and peak discharge. Then was design Hydrograph for basins in 2/5/10/25/50/100 period time. Results show/ because of form of Gohartud basin / It has not ability for making flood / but because of narrowness of basin / runoffs in short time arrive to main drainage and fill it. So it will have ability for making flood where that the river gets out of mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional analysis
  • peak discharge
  • SCS method
  • Time to peak
  • Curve number
  • Goharrud
  • Hydrograph