تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام های مردم سالار، موجب توجه به ایده مشارکت مردم در اداره امور شهر شده است. در این میان شوراها به عنوان نهادهای سیاسی مدنی واسط بین دولت و شهروندان، می تواند به عنوان حلقه واصله بین مردم و مدیران شهری تلقی شده و موجبات مشارکت همه جانبه شهروندان در امر مدیریت شهری را فراهم نماید. مطالعه حاضر با رویکرد توصفی- تحلیلی، تلاش دارد تا جایگاه، ضعف ها و مشکلات قانونی و اجرایی شوراهای شهری کشور را با توجه به الگوهای مدیریت شهری، قوانین موجود و وضعیت اجرایی این قوانین مورد تحلیل قرار دهد. به دلیل ساختار نظام حکومتی تا پیش از انقلاب مشروطه، عموم مردم کشور در تعیین سرنوشت خویش از جمله در مدیریت شهرها دخالت چندانی نداشته اند و از این تاریخ به بعد، نظام حکومتی به سمت مدیریت نامتمرکز گرایش پیدا کرده و شکل گیری شوراهای اسلامی کشور در سال 1378، نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور، بعد پیروزی انقلاب به شمار می رود. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که به صورت کلی شوراهای شهری کشور، جهت انجام وظایف خود با مشکلات درونی و بیرونی روبرو هستند. مشکلات درونی شوراها به سطح دانش، تخصص و اطلاعات شهری اعضا، ضعف ساختاری، قانونی، تئوریکی و مشکلات سازمانی شوراها مربوط می شود. بخشی از مشکلات بیرونی شوراها نیز ناشی از عدم به رسمیت شناخته شدن شوراها توسط نهادهای دیگر است. دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری ها و عدم تحقق و عملیاتی شدن نظریه مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی است که در عمل تضعیف جایگاه شوراها را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Legal and Applicable Positions and Weaknesses of Cities ‘Islamic Councils in the Civil Management System of the Country

نویسندگان [English]

  • M Taghvaei 1
  • M Ahmadian 2
  • R Gholamhosseini 2
1 Prof
2 MS Student
چکیده [English]

The increasing value and importance of people’s roles in running the societies and the growth of democratic systems has attracted the attention to the idea of public involvement in administering the civil affairs. In the mean while councils which are the mediating political civil institutions between the government and citizens can be considered as the linking circle between people and civil managers and prepare the ground for comprehensive involvement of citizens in civil management. This study with descriptive and analytical approach tries to analyze the position, weaknesses, legal and applicable problems of the country’s civil councils with regard to civil management patterns, the existing laws and their applicability status. The people did not much involve in determining their own destiny like in running the cities, due to the structure of governmental system before the Constitutional Revolution, after which i.e. the victory of Islamic Revolution the governmental system turned toward decentralized management the first essential step of which was the foundation of Islamic councils in 1378 (1999) across the country to decentralize and make local systems of affairs administration. Also research findings indicate that civil councils of the country are facing internal and external difficulties doing their own tasks. The internal difficulties concern the level of knowledge, the members’ expertise and information, theoretical, legal and structural weaknesses, and organizational problems. Some of the external difficulties are caused by the non-recognition of councils by other institutions. The duality of civil managements and municipalities and not fulfilling and operational zing the theory of integrated civil management are among the things which lead the position of councils to weaken practically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil management
  • public involvement
  • civil council