بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعه محلی مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان آوج

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در چند دهه‌ی اخیر، تحولات اقتصادی- اجتماعی از قبیل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه راه‌های ارتباطی و بهبود دسترسی، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه گردشگری در مناطق غیر شهری گردیده است. در این راستا گسترش خانه‌های دوم در مناطق روستایی دارای چشم‌اندازهای طبیعی زیبا و بکر، نشان‌‌دهنده یک روند عمده در بازسازی روابط شهر و روستا با هدف استفاده از فضاهای روستایی به منظور تفریح، گذران اوقات فراغت ​​و سرگرمی توام با اقامت گردشگران در آن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری خانه‌های دوم در روستاهای دارای این پدیده در محدوده دهستان حصار ولیعصر است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی مبتنی بر استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن، آمارهt  تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، گردشگری خانه‌های دوم در روستاهای نمونه اثرات مختلف زیست محیطی منفی به همراه داشته است.چرا که براساس آزمون tتک نمونه‌ای، سطح معناداری بین شاخص‌های به کارگرفته شده وجو دارد و عمدتا سطح بالاتر از حد متوسط است. همچنین بیشترین میانگین رتبه‌ای به تغییرات کاربری اراضی و شاخص تخریب محیط زیست و کمترین میانگین رتبه‌ای به آلودگی محیط زیست اختصاص یافته است. و بر اساس آزمون همبستگی بیشترین میزان همبستگی بین تغییرات کاربری اراضی و تخریب محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Environmental Impacts of Second Homes Tourism in Rural Development from the Perspective of the Local Residents Case Study: Hesar Vali-e- ASR County– Avaj Township

نویسندگان [English]

  • J Einali 1
  • A Romyani 2
1 Assistant Professor
2 . MSc student
چکیده [English]

How much of the recent developments in the economic, social and cultural world recent century of population growth, urbanization, ways of communication and transportation, increased leisure time and social welfare, has led to the development of tourism. this regard, the development of second homes in rural areas with beautiful natural landscapes, represent a major trend in the relationship between the urban and rural regeneration Rural areas with incentives to use residency entertainment with tourists. The purpose of this article reviews the environmental impacts of tourism, second homes has compiled in the Valiasr hesar village and Avaj city . Applied research and its methods - descriptive analysis based on the use of library studies and field ­ (questionnaires, interviews and observations, respectively). For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (Friedman test, one-sample t-statistic - the correlation coefficient) is used. The results show second home tourism in the rural sample has negative environmental effects. Sample t test because there is a significant level of inter indicators employed mainly by higher than average. The highest rank a land use change and environmental degradation index and the lowest rank is dedicated to environmental pollution and Based on the highest correlation between land use change and environmental degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • Leisure
  • second homes
  • environmental impact