سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناسی ارشد

چکیده

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در مجموعه حیات اقتصادی- اجتماعی کشور و الویت بازسازی و توسعه آن، با توجه به وابستگی معیشتی نیمی از جمعیت کشور به این بخش و همچنین نقش و اهمیتی که محصولات اساسی کشاورزی در اقتصاد کشورهای جهان سوم دارد، همواره برنامه ریزی و مدیریت صحیح در قبال این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. با شناسایی توان ها و قابلیت های محیطی هر منطقه می توان کشاورزی را به حد توسعه رساند. ضرورت این مسئله ایجاب می کند که مناطق کشاورزی را از لحاظ میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شناسایی شوند تا متناسب با توان های آن مناطق برنامه ریزی با مدیریت صحیح به اجرا و نهایتاً به توسعه پایداری در کشاورزی دست یابیم.
 مطالعه حاضر با هدف سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از 18 شاخصی که از سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استخراج و به بررسی درجه سنجش  توسعه یافتگی کشاورزی در 22 شهرستان استان فارس، با استفاده از مدل اسکالوگرام پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، حدود 5/4 درصد از دهستان‌های استان جزء شهرستان های  بسیارتوسعه یافته و7/13درصد جزء شهرستان های توسعه یافته و همچنین 8/81 درصد جزء شهرستان هایی بودند که در سطح متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measure the Degree of Development of Agriculture in the City of Fars Province Using Systematic

نویسندگان [English]

  • H Barghi 1
  • A Hasani Nejad 2
  • M Shayan 3
1 Faculty Member of University of Isfahan
2 PHD Student
3 M.A
چکیده [English]

Considering the importance of agriculture in economic life - social, national, and reconstruction and development priorities, due to half the population dependent on subsistence sector and the importance of the basic agricultural products in third world countries is economy, always responsible for the planning and management of the sector is important. Identifying potential environmental and capabilities of each region will be developed to the extent of agricultural.
It is therefore necessary that agricultural regions in terms of development and underdevelopment are identified. Suited to be implemented in the areas of planning, management, and ultimately the sustainable development of the agricultural achieve.
This study aimed to assess the degree of development of agriculture in the city of Fars province is doing. In this study, using 18 indicators derived from the Census of Agriculture in 1382 to assess the level of agricultural development on the 22-city province, has been used to model scalogram. According to research, approximately 5/4 percent of the rural districts of the city of very development and 7/13 of a developed city and 8/81 percent of the city who are at an intermediate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • development
  • Scalogram
  • City
  • GIS Techniques