دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1391، صفحه 1-150 
توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صفحه 1-33

محمد حسین ناصرزاده؛ مهدی دوستکامیان؛ آذر بیرانوند؛ فاطمه قهرمانی؛ علی بیات