توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد

3 دانشجوی دکترا

چکیده

دما و بارش از مهم‌ترین عناصر اقلیمی هستند که در طول زمان بر اثر ناهنجاری‌های اقلیمی و همچنین رفتارهای جوی دچار نوساناتی می‌شود. هر ساله به واسطه نامنظم بودن این نوسانات، کشاورزان، صنعت‎گران و سایر نهادهای وابسته، خسارات زیادی را متحمل می‌شوند. از این رو بررسی و شناخت این نوسان‌ها کمک زیادی به برنامه‌ریزی‌های کلان به خصوص مدیریت آب می‌کند. هدف از این مقاله بررسی روند و نوسان‌های اقلیمی دما و بارش در استان خوزستان می‌باشد. بدین منظور روند تغییرات دما و بارش در استان خوزستان در 14 ایستگاه سینوپتیک با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از کندال به روش کریجینگ در محیط  Surferپهنه‎بندی شد. برای تجزیه و تحلیل و محاسبات از نرم افزار Matlab و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد. بررسی و تحلیل حاصل از کندال نشان داد که بارش در زمستان، بهار و پاییز در اکثر ایستگاه‎ها هیچ گونه روندی نداشته است و تنها در چند ایستگاه از جمله ماهشهر و امیدیه، تغییرات افزایشی در بارش وجود داشته است. در فصل تابستان اکثر ایستگاه‎ها روند کاهشی شدیدی داشته اند. میزان تغییرات بارش سالانه در اکثر ایستگاه‎ها فاقد روند بوده است. تنها ایستگاه‎های بهبهان و امیدیه 18/0 و 45/0 تغییر افزایشی داشته اند. دما در رامهرمز در تمام فصول روند افزایشی داشته است و همچنین بیشترین تغییرات تنوعی دما همانند بارش مربوط به فصل تابستان می‎باشد. دما در شمال‎شرق، جنوب و جنوب‎شرقی فاقد روند بوده ولی در نیمه غربی استان روند افزایشی داشته است. نتایج حاصل از بررسی گرافیکی کندال نشان داد که 80 درصد از تغییرات دما از نوع تغییرات افزایشی و3/53 درصد تغییرات بارش، تغییرات کاهشی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spatial Distribution Seasonal and Annual Variations in Temperature and Precipitation (Case Study: Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • M،H Naserzade 1
  • M Doostkamian 2
  • A Beyranvand 2
  • F Ghahramani 2
  • A Bayat 3
1 Associate Professor
2 M. A
3 Ph. D Student
چکیده [English]

Temperature and precipitation are the most important climatic elements over time due to climate anomalies and the atmospheric behavior is affected by fluctuations The study and knowledge this oscillation contribute much to the to the macro planning for of water management works. To illustrate the changes in temperature and precipitation in the province in 14 synoptic stations using the nonparametric Mann - Kendall were reviewed and analyzed. The results of the kriging technique in Surfer Kendall were zoning. Overall analysis, calculations and graphs were done in Matlab and Excel. Kendall analysis showed that the precipitation in winter, spring and fall in most stations does not have any process, only a few stations including mahshahr and incremental changes in precipitation, there is hope. Most stations have a strong decreasing trend in summer precipitation changes in most of the stations no. PA stations and only hope 18/0 and 45/0, has increased. RAMHORMOZ temperature has increased in all seasons and most variations such as rainfall; temperature variation is related to summer. Temperature in the North East, South and Southeast, but no trend in the western half of the province has increased. The results of the survey showed that 80 percent of graphic Kendall temperature of incremental changes, and 3/53 the percentage change in precipitation changes have been declining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • Man - Kendall spatial distribution trend
  • abrupt changes temperature and precipitation