مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

منابع آب مهم ترین منبع و پتانسیل هر محیطی شناخته می شود. هیچ ناحیه ای از سطح زمین نیست که تمامی منابع را در درون خود داشته باشد و لازم است بعضی از منابع را از خارج منطقه وارد کند. از این رو در هر منطقه ای با توجه به مقدار بارش و منابع آب قابل استحصال، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حداکثر استفاده از منابع آب را به همراه داشته باشد.
برای نیل به چنین هدفی روش های متفاوتی ارائه شده است، ولی روشی که با طبیعت هر ناحیه ای انطباق بیشتری داشته باشد، مطلوب تر است. سطح زمین به عنوان یک اینترفیس بین عوامل اقلیمی با کره زمین، در طی زمان، فرم هایی به خود گرفته که این فرم ها بیان کننده عکس العمل منطقی طبیعت در برابر عوامل اقلیمی است. یکی از عوامل اقلیمی، بارش است و یکی از فرم های ناشی از آن، شبکه های آبراهه ای است. شبکه آبراهه ای هر منطقه ای انعکاسی از وضعیت بارش، نفوذ، تبخیر و رواناب آن ناحیه است. به همین منظور با بررسی وضعیت شبکه آبراهه ای منطقه می توان از عکس العمل محیط در برابر شرایط تأثیر گذار بر رواناب مطلع گردید. از جمله خصوصیات شبکه آبراهه ای می توان به تراکم، الگو، وضعیت رده بندی شبکه آبراهه ای و... اشاره کرد که در این مقاله با استفاده از وضعیت رتبه بندی آبراهه ها و تفاوت آن ها در دو طرف رودخانه می خواهیم به تفاوت عکس العمل محیط در برابر بارش پی ببریم. نتایج اولیه گویای این است که دامنه های نسار، هم تراکم آبراهه ای کمتری دارند و هم رودخانه ها در رتبه های پایین به رودخانه اصلی می ریزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalistic Approach to Water Resources Management (Case Study Catchment Iejrod)

نویسندگان [English]

  • Gh Jafari 1
  • A Rostamkhani 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

The water source is known the most important source and potential of environmental. Any aera is not in earth's surface, that it area be have the all resources Inside his, and it is necessary to put some resources from outside the region. So in each area should planning is in such a way, that it plan to make maximum use of water resources, considering the amount of precipitation and water resources exploitable.
 Different methods have been proposed to achieve this goal, but the best way, way is that it way to be more consistent with the nature each region. The surface of the earth as an interface with climate, in the form, that this forms are a logical reaction surface of the earth in response to climatic factors. One element of climate is precipitation and one of this forms, is a network of water ways. The drainage area is a reflection of the status of precipitation, infiltration, evaporation and runoff area. Therefore, the study of the drainage area will be notified of the backlash against the environmental conditions affecting runoff. Such features drainage can be noted the density, pattern, drainage classification status etc. In this paper, we understand the difference between the response to rainfall, with the use of state rankings on both sides of the river channel and its difference. Preliminary results indicate that slopes Nesar have the channel density of the lower and the river order less in the junction of the main river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • Nesar
  • Negar
  • Ranking
  • threshold