ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناس ارشد

چکیده

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن‌ها در سیستم شهری و بازدهی‌های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است؛ تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانة آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی می‌شود. از اثرات فضای سبز در شهرها، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار و تولید اکسیژن را می توان نام برد. به همین دلیل فضای سبز در هر شهری به مثابه ریه‌های تنفسی آن شهر به شمار می‌آید. در این تحقیق چگونگی توزیع مکانی فضای سبز و اثرات آن بر شعاع خدماتی و عملکردهای فضای سبز شهری در مقیاس محله، ناحیه، منطقه در شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به معیارهای مکان‌یابی مراکز خدمات شهری (ظرفیت، سازگاری، مطلوبیت و وابستگی)، مکان یابی بهینه برای احداث فضای سبز در مقیاس محله، ناحیه و منطقه‌ای به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. روش تحلیل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری Spss و ArcGis می باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که نه تنها فضای سبز فعلی شهر زنجان کمتر از حد استاندارد بوده بلکه از توزیع فضایی مناسبی در سطح شهر برخوردار نمی باشد. سرانه، درصد و کمبود کاربری فضای سبز در وضع موجود (1385) و افق طرح پیشنهادی (1404) نشان می‌دهد که شهر زنجان با توجه به استانداردها در سطح و سرانه اختصاص یافته به کاربری فضای سبز شهری (99/4 متر مربع) با استانداردهای ارائه شده از سوی وزارت مسکن و شهر سازی (12-7 متر مربع) مطابقت ندارد. مجموعه مساحت کل فضای سبز شهر زنجان در سال 1385چیزی حدود 16/1495605 مترمربع بوده که سرانه این کاربری برای هر نفر 99/4 متر‌مربع است. این کاربری از مجموع کل مساحت شهر 26/2 درصد را به خود اختصاص داده است. در حالی که طبق استاندارهای جهانی  تا  سطح شهر باید به فضای سبز اختصاص داده شود. سرانه پیشنهادی سازمان ملل برای کاربری فضای سبز 25-20 متر مربع و سازمان مسکن و شهرسازی 12-7 متر مربع است که این مقدار اختلاف زیادی با شهر زنجان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Development of Urban Green Space Using GIS (Case Study: City of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • S Moradi Mofrad 1
  • Gh Abasi 2
  • A Hossein Zadeh 3
1 M.A
2 PHD Student
3 M.Sc
چکیده [English]

Nowadays the role and importance of urban green space and its physical and natural effects in urban system and its ecological, social and economic efficiency is deniable. As far as the land use of green space and its capitation in cities is one of the main issues to be considered in planning and urban management. of the effects of green space in cities is adjustment of temperature, increase of humidity increase, air softness, dust absorbance and producing oxygen. For this reason, the green space in every city is considered the breathing lung of that city. In this study, the place distribution of green space and its effect on servicing radius and the functions of urban green space have been studied. Also according to the criteria of locating urban service centers (capacity, compatibility, compliance and dependence), the optimal locating for the construction of green space has been evaluated separately on a scale of local, district and regional in the city of Zanjan. Analysis in this study using statistical software  Spss and Arcgis. The results show that not only the current green space of the city of Zanjan is less than the standard; but also it has had not a suitable spatial distribution in the city. Capita, percentage and the lack of green space land  use in the existing situation (2006) and the proposed plan horizon (2025) shows that the city of Zanjan according to the standards and the allocation of capita to the urban green space land use (4.99 square meter) does not match with the standards provided by the department of housing and urban development (7-12 square meter). The total area of green space of the city of the Zanjan is about 1,495,605.16 square meters that capita of this land use per person is 4.99 square meter. This land use has devoted the 2.26% of the total area of the city to itself while according to the international standards; the amount of to of the city must be devoted to green space. The proposed capita of the United Nations for green space land use is 20-25 square meter and for the department of housing and urban planning is 7-12 square meter that this amount has a great difference with the city of Zanjan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal positioning
  • Green space
  • geographical information systems
  • Zanjan