تحلیل سینوپتیکی بارشهای بیش از30 میلیمترشهر خرم آباد از2005-2000

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از انواع مخاطرات طبیعی که هر ساله باعث به وجود آمدن خسارات زیاد در سراسر جهان می شود، وقوع سیلابهای  شدید و ناگهانی است که یکی از دلایل آن وقوع بارش سنگین است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل دینامیکی و همدیدی موثر در وقوع بارش های سنگین بیش از 30 میلی متر در دوره آماری 2000 - 2005  در خرم آباد انجام شده است. بدین منظور ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز بارندگی از اداره ی کل هواشناسی  لرستان  تهیه گردید و بارش های بیش از 30 میلیمتر شناسایی و استخراج گردید. سپس الگوهای توزیع فشار در سطح دریا و الگو های هوا در ترازهای 850، 500 هکتوپاسکال جو منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار grads  ترسیم و شناسایی گردید و ارتباط وقوع بارش های سنگین با الگو های هوا در لایه های مختلف جو مورد برسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از پنج مورد انتخابی بارش سنگین در دوره مورد نظر، دو مورد به علت ادغام سیستم های کم فشار مدیترانه ای و سیستم کم فشار سودان در منطقه ی مورد نظر بوده و دو مورد به علت ورود سیستم های کم فشار سودان از سمت جنوب و جنوب غرب به ایران و همچنین تغذیه ی رطوبت و گرمای آن ها از طریق آب های حاره ای و آب های جنوب ایران از جمله خلیج فارس بوده و مورد آخر به علت ورود سیستم کم فشار دریای سیاه به ایران بوده است. البته در همه ی موارد وجود ناوه ای هر چند ضعیف در سطوح 850 و 500 هکتوپاسکال برای افزایش ناپایداری و تغذیه ی رطوبت سامانه های وارده به منطقه ی مورد مطالعه از طریق آب های نواحی جنوبی ایران در اکثر بارش های سنگین رخ‌داده در منطقه ی مورد مطالعه از عوامل مهم جهت ایجاد ناپایداری، تاوایی، جو کژ فشار و رخداد بارش سنگین است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Synoptic Analysis of Higher-than 30 mm Rains from 2000 to 2005: The Case of Khoram Abad

نویسندگان [English]

  • A Mazidi 1
  • H Koushki 2
  • M Nasr Azadani 2
1 Assistant Professor
2 M. A Student
چکیده [English]

One of natural disasters which annually brings about destruction across the world is heavy rain triggered flooding. The present study aimed at identifying dynamic and Synoptic factors influencing the occurrence of heavy rains in Khoram Abad, the provincial capital of Lorestan, Iran, from 2000 to 2005. The relevant data was provided by Lorestan Bureau of Meteorology. Higher-than 30 mm rains were extracted from the data and their pressure distribution patterns at the sea level and weather patterns in 500 and 850 HQP layers were identified by using Grads software. Then, the relationship between heavy rains and weather patterns across different atmospheric layers was investigated. Results of the study indicated that from among the five heavy rain cases selected for analysis two had been triggered by the intermingling of Mediterranean low pressure systems with Sudanese low pressure ones in the studied region. It was also found that the two other ones had been due to the entrance of Sudanese low pressure systems into the country from southern regions of the country and their moisture and heat feed from the tropical and southern waters such as the Persian Gulf. According to the findings of the study, the last case was the result of Black Sea low pressure systems entering the country. The common observation among all the five cases was the presence of a trough, though a weak one, in 500 and 850 HQP layers in order for variation to occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sudanese low pressure
  • Synoptic analysis
  • Mediterranean weather systems
  • Khoram Abad