عوامل مؤثربر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان تسهیلگر (مطالعه موردی: بخش سرچهان، شهرستان بوانات،استان فارس)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

اعتبارات خرد شامل تدارک خدمات مالی متناسب و در حد استطاعت مالی خانوارهای کم بضاعتی است که به خدمات مالی ارائه شونده از سوی موسسات مالی متداول دسترسی ندارند. عموماً خانوارهای کم بضاعت برای ارائه وثیقه وام از دارایی‌های مادی برخوردار نیستند و به همین سبب اعتبارات خرد به صورت جایگزین برای آنها پیشنهاد می‌شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان تسهیلگر بخش سرچهان شهرستان بوانات می‌باشد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر را تمامی اعضای صندوق اعتباری خرد زنان بخش سرچهان که 50 نفر می‌باشند تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش همه شماری تمامی زنان عضو این صندوق به عنوان جامعه نمونه برآورد گردید. برای گردآوری داده‌های مربوطه از پرسش‌نامه استفاده شده است. سپس پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از روش T تک نمونه‌ای در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: در بعد اجتماعی، گویه (تا چه اندازه باعث تقویت حس مشارکت بین زنان عضو شده است، با میانگین 34/4 درصد)، در بعد اقتصادی، گویه (تا چه اندازه در افزایش مبلغ وام‌های اعطا شده به زنان عضو موفق بوده است، با میانگین 86/3 درصد) و در بعد آموزشی، گویه (آموزش‌های لازم و مستمر برای زنان عضو، با میانگین 4 درصد) مؤثرترین عوامل بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors to Improve Women's Participation in Micro-credit Fund of Rural Women Facilitators,)Case Study Sector Srchhan, Bavanat Township, Province Fars)

نویسندگان [English]

  • H Heidari Mokarar 1
  • M Masomi Jeshni 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

The micro-credit include provision financial services of commensurate and in the limit Afford financial Poor households who to financial services offering by financial prevalent institutions access have not. Usually, poor households for offering collateralized loan of financial assets are not.  And hence is the micro-credit as substitute for them sugessted have given. The aim study check factors affecting improve the participation of women in fund micro-credit facilitator rural women's of sector Srchhan, Bavanat Township be. This research is to descriptive - analytical study is carried out. Population of the target of all members micro-credit fund women sector Srchhan who 50 people have formed. Who the using methods all number, all member womens the fund as Society the sample were estimated. The questionnaire was used collect from relevant data. The questionnaire collected using T single-sample was analyzed in SPSS software. The result Research show that: In the social dimension, item (to what extent has fueled the sense of participation among women, with mean of 4.34 percent), On the economic dimension, item (to what extent the increased amount the loan granted been to women Successful has been , with mean of .3.86 percent) And in educational dimension, item (continuous training and necessary for women, with a mean of 4.00 percent), The most effective factors in improving women's participation in micro-credit fund rural was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fund micro-credit
  • Participation of Women
  • sector Srchhan
  • Bavanat Township