ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: روستای پالنگان)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 کارشناس ارشد

چکیده

امروزه از گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای برنامه‌ریزی توسعه پایدار منطقه‌ای یاد می‌شود که توسعه پایدار برای جلوگیری از اثرات مخرب فعالیت‌های گردشگری بر روی محیط ‌صورت می‌گیرد. ارزیابی توان‌های اکوتوریستی و ژئوتوریستی مناطق در راستای کاربری توریسم به عنوان ابزاری برای حصول به این هدف شناخته شده است. روستای پالنگان بعنوان یک منطقه ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی بکر در میان رشته کوههای زاگرس قرار دارد. وجود عوارض تیپیک ژئومورفولوژی، اکولوژیکی به عنوان جاذبه‌های گردشگری در این منطقه، حاکی از قابلیتها و توانمندی های بالای منطقه در جذب ژئوتوریست و توریست است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پتانسیلهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی روستای پالنگان براساس مدل تحلیلی SWOT ارائه گردیده است. این مقاله با هدف بررسی قابلیتها و محدودیتهای ژئوتوریسم، اکوتوریسم و تدوین بهترین استراتژی در جهت رونق بخشیدن و بهبود عملکرد مدیریت توریسم در این منطقه صورت گرفته است. روش تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات در روش میدانی از طریق مشاهدات مستقیم تهیه عکس، مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. در این راستا برای تکمیل پرسشنامه از کارشناسان و متخصصین بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مدل SWOT به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت عوامل داخلی و خارجی ارزیابی شد و راهبردهای این عوامل استخراج گردید. نتیجه نهایی از ارزیابی عوامل داخلی، بیانگر آن است که نقاط قوت گردشگری منطقه از نقاط ضعف آن بیشتر بوده، همچنین استنتاج از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، نقاط فرصت برتری خیلی کمی نسبت به تهدیدها را نشان می‌دهد. در نتیجه با در نظر گرفتن این عوامل، راهبرد تهاجمی بدست آمده به گونه ایی است که بتوان از نقاط قوت و فرصت منطقه در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها به بهترین شکل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Potentialities and Limitations of Rural Ecotourism based on Analytical Model SWOT (Case study: Palangan village)

نویسندگان [English]

  • GH Jafari 1
  • F Monfared 2
  • R Ggholamhosseini 3
1 Assistant professor
2 MS Student
3 MS Student
چکیده [English]

Today, it is argued about tourism as one of the most important guidelines of the programming of the regional permanent development that this permanent development is performed to prevent the destructive effects of the tourism activities on environment. Assessment of abilities of ecotourism and geo-tourism of regions in order to use tourism as a tool is considered to achieve this purpose. Palangan village, as a virgin ecotourism and geo-tourism zone, exists among mountain range Zagros. Existence of ecologic geomorphology typical figures as tourism attractions in this zone is indicating high capabilities and abilities of the region to attract tourism and geo-tourism. This research has been presented in order to assess ecotourism and geo-tourism potentialities of Palangan village based on the analytic model SWOT. This paper is provided to study ecotourism, geo-tourism abilities and capabilities, and to compile the best strategy in order to improve and progress the tourism management function in this zone. The research method has been based on library method and field studies. In library method, it is use direct observations, pictures, interview and questionnaire. The questionnaires are answered by experts and specialists and, finally, internal and external factors are analyzed and assessed, and then it is deduced guidelines of these factors. The final results derived from assessment of internal factors show that strength points of tourism of the zone has been more than weak points, also, deducting from the assessment matrix of external factors is indicating a little superiority opportunities than threats. Consequently, considering these factors, the offensive guideline attained is such that it can best use the opportunities and strength points of the zone in order to remove weaknesses and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Geotourism
  • Sustainable development
  • SWOT
  • Palngan