واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 استاد

چکیده

در این پژوهش جهت بررسی زمانی، روند بارش ایران از داده‌های شبکه‌ای بارش روزانه پایگاه داده‌ی آفرودیت خاورمیانه برای ایران با تفکیک 25/0 ×25/0 درجه طول/عرض جغرافیایی بهره برده‌ایم. داده‌های سری‌های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه برای یک دوره 50 ساله از سال 1336 تا 1385 از این داده‌ها استخراج و مبنای محاسبات قرار گرفت. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من- کندال عددی و نموداری معنی‌داری روند میانگین بارش سالانه، فصلی و ماهانه، و از روش برآوردکننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در سری‌های زمانی بارش سالانه، فصلی و ماهانه به غیر از سری‌ زمانی بارش آذر ماه در فاصله اطمینان 95% و بیش‌تر از آن روند معنی‌داری وجود ندارد. میانگین بارش یاخته‌ای سالانه نیم سده اخیر در سال حدود 73/0 میلی‌متر افزایش داشته است. این افزایشِ به ظاهر ناچیز، با در نظر گرفتن مساحت کشور در سال حدود 1203182135 متر مکعب افزایش بارش در سال را موجب می‌شود؛ اما روند کاهشی در سری‌های زمانی بارش ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و سری زمانی فصلی بهار که نیاز زیادی به بارش برای فعالیت‌های کشاورزی است می‌تواند مشکلاتی در تولید محصول و تأمین مواد غذایی به وجود آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

century precipitation in Iran based on -Trend Analysis of half APHRODITE database

نویسندگان [English]

  • E Nasrabadi 1
  • A Masoodian 2
1 Dr. Climatology
2 Professor of Climatology
چکیده [English]

In this study, to evaluate the trends of precipitation data from a gridded of daily precipitation database the APHRODITE precipitation database of the Middle East for Iranian territory with resolution 0.25* 0.25 degrees Latitude and Longitude have benefited. Then time series of monthly, quarterly and annually for a period of 50 years from 1956 to 2006 based on the data and calculations in this study were extracted. With nonparametric statistical method - a numerical and graphical- Mann-Kendall test means the average annual rainfall, seasonal, monthly and Sen’s method slope, the slope of the trend line was tested. The results suggest that in time series of annual, seasonal and monthly in Confidence interval 95%, and more than that There is no significant trend, Apart from the precipitation time series December which means in Confidence interval 95%. Average annual precipitation of pixel last half century APHRODITE base in about 0.73 mm increased These seemingly insignificant considering the country's area in makes about 1203182135 cubic meters of precipitation per year; Despite the increasing trend in annual precipitation, a decreasing trend in precipitation time series months of April, May and June and the spring seasonal time series which is much needed rain for farming and it can cause problems in the production and supply of food to be brought.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend Analysis
  • Iran’s precipitation
  • Mann-Kendall test
  • Sen’s method
  • Time Series