دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-150 
شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی