تحلیل عوامل فردی موثر بر گذاران اوقات فراغت خانگی در شهرهای میانی کشور مطالعه موردی : شهر زنجان

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

چگونگی گذران اوقات فراغت زنان به عنوان پدیده ای اجتماعی در شهر میانی زنجان، با توجه به اهمیت نقش زنان در توسعه جوامع، از جمله مسائلی است که نگاه ویژه ای را برای تدوین راهبرد و برنامه ریزی در این زمینه می طلبد. هدف این پژوهش به طور کلی تحلیل عوامل فردی موثر بر گذاران اوقات فراغت خانگی است. تحقیق حاضر مبنای هدف کاربردی و بر حسب ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و کروسکال والیس)  انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، زنان ساکن در 4 محله شهر زنجان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، اختلاف معناداری از نظر میزان گذاران اوقات فراغت خانگی در محلات مختلف شهر وجود داشته و رابطه معناداری میان اوقات فراغت درون خانه زنان در شهر زنجان و تمامی ویژگی های فردی مورد بررسی  وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting domestic leisure in middle Population cities in Iran, Case study: zanjan city

نویسندگان [English]

  • B Mohammadi Yeganeh 1
  • F safi 2
1 Assistant professor
2 M.S
چکیده [English]

     Of women's leisure as a social phenomenon in middle Population city of Zanjan, Given the important role of women in community development, Among the issues that have a particular view to formulating strategy and planning is needed in this area .The overall aim of this study was to analyze factors affecting the domestic leisure. Depending upon the nature and applicability of the study, descriptive - is analyzed. The data collection form library and field (questionnaire) and analyzed using descriptive and inferential information (correlation coefficient and Kruskal -Wallis) is. The population study of women living in the four quarters of sampling. The results show significant differences in terms of the various neighborhoods the city is home leisure. The significant relationship between women's leisure within the home and all personal characteristics of the sampling there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Tourism
  • Segregation
  • Leisure space