ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناسی ارشد

چکیده

گردشهای جوی بسیار تغییر پذیرند. این تغییرات منجر به پیداش الگوهای هوا و اشکالی از جریانهای جوی می شوند  که در مقیاس های زمانی متفاوت رخ می دهند. الگوهای پیوند از دور معرف تغییرات کلانی است که در الگوی امواج جوی و رود بادها رخ می دهند و بر الگوی دما، بارش، مسیر رگبارها و خصوصاً بر عملکرد اقلیم های دور دست در قلمرو های وسیع اثر می گذارند. لذا با توجه به این رویه از الگوی پیوند دور، در این تحقیق داده های مربوط به نوسانات فشار سطح دریا در اطلس شمالی و بارش سالانه استان فارس طی یک دوره آماری 28 ساله از (2005- 1978) مد نظر قرار گرفته است. سپس با برازش مناسب ترین توزیع بر بارش سالانه (توزیع گاما)، شاخصSPI  سالهای خشک و مرطوب استان فارس محاسبه شد و ارتباط آنها با نوسانات فازهای مثبت و منفی شاخص نوسانات اطلس شمالی در تأخیرهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین خشکسالی های استان فارس و فازهای نوسان اطلس شمالی به صورت همزمان، فقط در ایستگاه آباده رابطه معنی دار وجود دارد. در سایر ایستگاهها ارتباط معنی داری وجود ندارد.در نهایت جهت حصول آگاهی از ارتباط سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیم با مناطق دور دست تر(استان فارس)، ارتباط خشکسالی ها با فازهای مثبت و منفی NAO در تاخیرهای مختلف (ماهانه) بررسی شد. نتایج نشان داد که ایستگاه آباده در تمامی تاخیرهای 3 ،1،2 ماهه بیشترین تعداد دفعات را به خود اختصاص داده است و کمترین تعداد دفعات همبستگی با شاخص NAO در ایستگاه کازرون مشاهده شد. در مجموع ماه می (اردیبهشت) در تاخیر های مختلف در تمامی ایستگاهها بیشترین فراوانی  و هماهنگی را با شاخص NAO دارا می باشد.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teleconnection relationship between North Atlantic Oscilation (NAO) with Fars province droughts

نویسندگان [English]

  • M Saligheh 1
  • A Bayat 2
  • A Bayat 2
  • M doostkamian 3
1 Associate Professor
2 PhD Student
3 MS Graduated in Climatology
چکیده [English]

Atmospheric circulations are very changeable. This changes lead to appearance of the weather patterns and forms of atmospheric flows which occur in different time scales. Teleconnection patterns represent major changes that occur in the atmospheric wave patterns and jet streams and contributes to the patterns of temperature, precipitation, storms track and especially on operation of remote climate in a vast realm. Thus, according to the procedure of the teleconnection pattern, in this paper, data on sea level pressure fluctuations in North Atlantic and annual precipitation of Fras province over a period of 28 years (1978-2005) was considered. Then by fitting appropriate distribution to the annual precipitation (Gamma distribution), the SPI index was calculated for each years and relationship between SPI index and positive – negative phases of NAO were assessed in different delays. The results of this study showed that, between droughts of Fras province and NAO phases simultaneously, there is only a significant relationship in Abadeh station and there is no significant relationship between in the other stations. Finally, in order to understand the large scale climate signals associated with more remote areas (Fras province), relationship between the droughts and positive – negative NAO phases were investigated at different monthly delays. As was seen, Abadeh station is devoted itself most of the time all delays in 1, 2 and 3 months, and the lowest frequency of correlation with the NAO was observed in Kazeroun station. The total, in all stations at different delays, May (Ordibehesht) has the greatest harmony with the NAO index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleconnection
  • NAO index
  • Drought
  • Fras province