تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

غرب ایران در منطقه معتدل با چهار فصل متمایز قرار دارد. این موقعیت فضایی از یک طرف باعث می‌شود غرب کشور تحت تاثیر برخی سیگنال‌های عمده اقلیمی و مراکز عمل بزرگ جوی قرار گیرد و از طرف دیگر سبب می‌گردد الگوی گردشی جو در هر آستانه  فصل بر روی غرب تحت تاثیر حرکت شمال - جنوب سوی خورشید شکل خاصی به خود گیرد. در این تحقیق برای مطالعه دماهای بالاتر از 40 درجه سانتی گراد تابستان های غرب کشور و ارتباط آن با کم فشار محلی و یا شاخص‌های پرفشار جنب حاره، آمار ایستگاه‌های سینوپتیک خرم آباد، کرمانشاه، سنندج و همدان مورد بررسی قرار گرفت. ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد طی دوره آماری 26 ساله (2010-1985) با 25 روز و بالاتر، ایستگاه کرمانشاه با 15 روز، سنندج با 5 روز و همدان با یک روز،  به ترتیب بیشترین روزهای با آستانه دمایی 40 درجه و بالاتر را دارند. در این مطالعه از روش تحلیل عاملی و خوشه بندی برای طبقه‌بندی و مشخص کردن الگوهای سینوپتیکی، استفاده شده است. از داده های میانگین روزانه در ترازهای SLP،850 و500 هکتوپاسکال، طی دوره آماری بیان شده در تلاقی‌های 5/2 درجه استفاده شده است. این داده ها از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP/NCAR دریافت شده است. محدوده مطالعه که در برگیرنده 10 تا 60 درجه عرض جغرافیایی شمالی و 0 تا 90 درجه طول جغرافیایی شرقی است، از 693 یاخته با دقت مکانی 5/2*5/2 درجه جغرافیایی تشکیل شده است. بطوریکه تمامی سامانه های موثر بر ایران را در طول سال تحت پوشش قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی در ترازهای فوق بر روی داده های حاصل از نقشه های سینوپتیکی حاکی از آن است که به طور کلی 90 روز انتخاب شده، با وجود شباهت ظاهری از نظر تیپ هوایی در یک الگو اما از نظر پارامترهای سینوپتیکی شاخص های مراکز عمل، دارای سه نوع الگوی سینوپتیکی می باشند که رخدادهای دمایی، 17 مورد در الگوی نوع اول، 45 مورد در الگوی نوع دوم و 28 مورد در الگوی نوع سوم قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical-Synoptic Analysis of Occurrence Temperature in Threshold of Summer in the West of Iran

نویسندگان [English]

  • S،M Shahrokhvandi 1
  • N Roumi Nejad 2
  • M Karami Nejad 2
1 Assistant prof.
2 MS student
چکیده [English]

Western of Iran located from point of view atmospheric macroclimate in the moderate zone with four season. This spatial located as well as cause western of Iran affected some main climatic signal and action center and huge atmospheric centers and other side cause atmospheric circulation pattern in per season of western affected by motion of North and South ward sun assign special form.
For per formance this paper temperature upper of forty degree centigrade threshold in summers of Western of Iran and it connection of local pressure or STHP indexes investigated statistic of synoptic stations Khorramabad, Kermanshah, Sanandaj and Hamadan synoptic station of Khorramabad statistic in twenty six annual period(1985-2010)with annual average twenty five day most upper, Kermanshah station with fifteen days, Sanandaj with five days and Hamadan with one day. Are most days with forty degree centigrade threshold and upper are next order.
In this paper use F.A and cluster analysis for classification and determine of synoptic patterns in order that use daily average data in SLP, 850 and 500 HP levels in study period in grid 25 degree. This data take of data set analysis NCEP/NCER. Study limitation  surrounded 10-60 degree latitude and 0-90 degree longitude and composite 693 grid with location perceeise geographical 2.5*2.5 degree.
Conclusion of factor analysis indicated that over all three synoptic pattern cause of temperature threshold forty degree centigrade and upper that ninety selected case have three synoptic pattern. That seventeen case in first pattern; forty five in second case and forty eight case are in third case pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature threshold-subtropical-high pressure-local low presser- characteristics of synoptic action centers-western of Iran