پهنه‌بندی چرخه‌های معنادار بارش‌های فوق سنگین سیستان و بلوچستان

نویسنده

دانشجوی دکترا

چکیده

مطالعه‌ی فرین‌های اقلیمی با بهره گیری از داده‌های روزانه می‌تواند زوایای پنهان اقلیم نواحی را آشکار سازد. چرا که با تبدیل هر پارامتر اقلیمی به داده‌های ماهانه یا سالانه، اثرات داده‌های بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچک تعدیل شده و نمی‌توان از طریق این نوع داده‌ها، نقش فرین‌ها را شناسایی نمود. در این تحقیق چرخه های معنادار بارش های بیش از حد بزرگ (بارش های فوق سنگین) استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 2008- 1968 مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل طیفی وجود چرخه های 3 – 2، 5 – 3، 11 – 5 و 11+ ساله را در بارش های فوق سنگین استان آشکار ساخت. اعمال تحلیل خوشه ای بر مجموع بارش های فوق سنگین سالانه و احتمال چرخه ها، وجود سه گروه در داده های مورد بررسی را نشان داد. آزمون نتایج به دست آمده از تحلیل خوشه ای از طریق تحلیل ممیزی، صحت نتایج را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regionalization of very heavy rainfall cycles in Sistan & Balouchestan

نویسنده [English]

  • S Ashrafi
. Phd Student
چکیده [English]

Study on climate extremes by using daily data can reveal hidden aspects of climate regions. Because monthly or annual climate data of each parameter can't show effects of data that is too large or too small and can't clarify role of extremes. In this study, significant cycles of very heavy rainfall in Sistan and Balouchestan province during 1968- 2008 were examined. Spectral analysis clarified 3-2, 5-3, 11-5, and 11 + years cycles in very heavy rainfall. Cluster analysis on very heavy rainfall annual and probability of cycles show that there are three groups. Test results of the cluster analysis confirmed by result of discriminant analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Very Heavy Rainfall
  • Spectral Analysis
  • cluster analysis
  • Discriminant analysis
  • Sistan and Balouchestan Pronince