شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

نویسندگان

1 استاد

2 دانشیار

3 کارشناس ارشد

چکیده

در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز از داده‌های روزانه چهارده پارامتر اقلیمی ایستگاه سقز، از تاریخ 1/1/1348 تا 30/12/ 1387 (13316 روز) استفاده شده است. برای این کار یک تحلیل خوشه‌ای با روش ادغام وارد بر روی ماتریسی با آرایه 14 × 13316 با آرایشP، یعنی روزها در سطرها و متغیرها در ستون‌ها بعد از استاندارد سازی داده‌ها انجام گرفته و در نهایت هشت تیپ هوای متمایز برای شهر سقز شناسایی شده است، که شامل: 1- تیپ مرطوب، پر بارش و معتدل 2- تیپ مرطوب، کم بارش و سرد 3- تیپ مرطوب، کم بارش و خنک 4- تیپ مرطوب، یخبندان و کم بارش 5- تیپ بسیار گرم، خشک و بدون بارش 6- تیپ گرم، بسیار خشک و بدون بارش7- تیپ نیمه خشک، معتدل و بدون بارش 8- تیپ خشک، معتدل و بدون بارش می‌باشند. برای هر کدام از این تیپ‌ها یک روز نماینده با آستانه 6/0 تعیین شده است. فراوانی و روند سالانه هر کدام از تیپ‌ها بررسی گردید و نشان داد که تیپ‌های شناسایی شده دارای نوسان‌های متفاوتی در طول دوره مورد مطالعه بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of types of Saghez Climate

نویسندگان [English]

  • H Ghaemi 1
  • H Asakereh 2
  • M Sajadi 3
1 Professor
2 Associate Professor
3 MS Graduated in Synoptic Climatology
چکیده [English]

In this study has been used Saghez station’s daily data 14 climate parameter for recognizing of Saghez city’s climate type in 01/01/1348 to 30/12/1387(13316 days). For this entered done integration of a cluster analysis method with the matrix array of 14 × 13316 with p decoration of rows and of variables in columns to after the day was done to standardize data, And ultimately eight different weather the pattern that have been recognized for Saghez including: 1 - wet type, high rainfall and temperate 2- wet Brigade, low rainfall and cool 3- wet type, low rainfall and cool 4 - Brigade wet, freezing and low precipitation, 5 - very hot and dry, rain 6 Brigade - Brigade warm and dry without precipitation 7 - 8 Brigade low rainfall, semi-arid and temperate 8- dry Brigade, and precipitation is without temperate.  For each of these patterns representative of a threshold with 6/0 has been set. Trends annual frequency of oscillations was showed that different types have been detected during the study period were.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weather type
  • cluster analysis
  • represenative day
  • Saqqez city