بررسی اثرات صنایع دستی زری بافی در اشتغال زنان نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان حومه شهرستان میناب

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، شناسایی مشکلات اشتغال زنان در صنایع روستایی می­باشد. برای جمع­آوری اطلاعات از روش­ کتابخانه­ای و پرسشنامه استفاده شده است. همچنین اطلاعات و داده­های میدانی مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعة آماری تحقیق شامل زنان بالای 12 سال مناطق روستایی دهستان حومه می­باشد (13717 = N) که از این میان 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد ولی برای اطمینان بیشتر 179 پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب گردیده است .روایی صوری ابزار مورد تحقیق با نظرخواهی از صاحب­نظران موضوع و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی (اعتماد) پرسشنامه به وسیله 30 پرسشنامه و از طریق پیش ­آزمون در یکی از روستاهای خارج از منطقه ­ی مورد مطالعه و با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شده که مقدار آن برابر با 86/0 درصد می باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه شاخص هزینه­بر بودن تولید محصولات زری­بافی، هیچگونه تاثیری بر اشتغال زنان روستایی نداشته است. همچنین نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که ویژگی­های درآمد­زایی صنایع دستی (196/0)، ویژگی کمک به اقتصاد خانواده (165/0) و ویژگی کمک به استقلال اقتصادی زنان (141/0) بیشترین تاثیر را بر اشتغال زنان در زری­بافی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of handicrafts on women`s employment in rural areas: A case study of brocading in rural districts of Minab

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shayan 1
  • Abbas Zakernasab 2
  • Hamid Barghi 2
1 university of sistan and balochestan
2 university of esfahan
چکیده [English]

This study aims at investigating the employment problems and barriers facing the women in rural industries.The method of research is descriptive and the design is library -based. The data were collected by a questionnaire designed by the researcher and validated by a vast group of specialists and professors. The sample is women aging above 12. The reliability of the questionnaire was tested through Cronbach`s alpha that was 80.6 and the statistical analysis of data was done by spss software. The findings show that the costs of producing brocades does not have any effect on women`s employment in rural areas. The findings also show that generating revenue, improving financial status and helping economic independence nature of handicrafts have the most impact on women`s employment in selected area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • handicraft
  • brocading
  • rural employment
  • rural districts of Hormozgan province