واکاوی چرخه های دمایی و بارشی سالانه ایستگاه همدید بندر انزلی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشجو

چکیده

متغییر های اقلیمی در مقیاس زمانی – مکانی از پیچیدگی های خاصی برخوردارند که این امر باعث ایجاد رفتارهای نوسانی در این متغیرها می شود. شناخت این نوسانات (رفتارهای آشکار و نهان ) در امر برنامه ریزی محیطی ، چرخه هیدرولوژی، فعالیت های بشر و همچنین اثرات این نوسانات در ایجاد بحران ها و پهنه های خطر لزوم مطالعه و شناخت آنها را بیان می دارد. لذا برای شناختن این نوسانات در گام اول الگوسازی در خانواده چندجمله ای ها برای شناسایی روند (الگوی خطی یا سهمی)  با  استفاده از نرم افزار مینی تب MINTAB مطالعه گردید.  و در گام بعدی برای حذف روند در داده ها از تبدیل باکس –کاکس استفاده شد.  سپس به منظور واکاوی چرخه های نهان دما و بارش سالانه  از ابزار تحلیل طیفی (سری های فوریه )  با استفاده از  برنامه نویسی در محیط نرم افزار متلب (MATLAB)  به منظور شناخت رفتارهای نهان سری داده ها برای  یک دوره 64 ساله (2014-1951) با  فاصله  اطمینان (90%، 95%، 99%)  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی  با الگوسازی روند در خانواده چند جمله ای ها وجود روند خطی در بارش (به صورت کاهشی) و روند سهمی در دما (به صورت افزایشی ) را نشان می دهد. همچنین استخراج چرخه ها وجود چرخه هایی با دوره های بازگشت 2-3 ساله و 5 ساله  را در ایستگاه مورد مطالعه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of cycles time series data, annual mean temperature and annual precipitation in Banar Anzali synoptic station

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakereh 1
  • leila hosseinjani 2
1 University of Zanjan
2 univercity of zanjan
چکیده [English]

Climate variables on a scale of time and space are certain complexities that causes oscillation behavior in this variables. Recognition these fluctuations (convert and overt behavior) in environmental planning, the hydrological cycle, human activities and the effects of fluctuations in the risk zoning and creating crisis necessity of their study. Therefore, to understand the fluctuations of trend modeling technique, and extracting unseen cycle with spectral analysis tool precipitation series and mean temperature of Anzali Bandar synoptic station, in order to understand the trend and its type, unseen behavior and extracting of cycles for 64-year (1951-2014) was evaluated in three levels of confidence. The results of this study with modeling trends by the family of polynomial, the existence linear trend in precipitation(decreasing) and the share of trend for temperature (increasing) shows. Also, extraction of cycle showed cycles with 3 and 5 years return period is the most abundant element in both climates were examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual precipitation
  • The mean annual temperature
  • Modeling of the polynomial family
  • Spectral Analysis
  • Anzali Bandar