مدلسازی دورنمای رابطه میانگین دما و درجه روز سرمایش وگرمایش سالانه ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 fars province

2 کارشناسی ارشد ابخیزداری دانشگاه یزد

چکیده

درجه روز یک شاخص پویا آب و هوایی است که مورد استفاده در طیف وسیعی از برنامه های کاربردی از جمله طراحی مسکن، مدیریت انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و صدها عامل دیگر است. گرمایش جهانی و مدیریت انرژی از یکسو و محیط زیست پایدار از سوی دیگر ایجاب می نماید تا نگاهی ویژه به دورنمای انرژی و مدیرت آن داشت. این پژوهش با هدف توسعه یک مدل ساختارمند برای محاسبه درجه روز از درجه حرارت سالانه کشور به رشته تحریر در آمده است. به این منظور نخست داده های دمای روزانه مدلEH5OM ، طی دوره آماری(2050-2015 میلادی)، تحت سناریو A1B با تفکیک مکانی 75/1 درجه قوسی، برای گستره ایران بارگیری گردید. در گام بعدی داده های نامبرده با تفکیک مکانی 27/0×27/0 قوسی توسط مدل ریزمقیاس گردیدند. درجه روز گرمایش  و سرمایش  کشور با استفاده از آستانه پیشنهادی  انجمن استاندارد علوم ایالات متحده آمریکا (9/23 درجه سانتیگراد برای سرمایش و 3/18 درجه سانتیگراد برای گرمایش)محاسبه گردید. در نهایت رابطه بین میانگین دمای روزانه دما و درجه روز با استفاده از رگرسیون غیرخطی چندگانه و با برازش معادلات کوبیک و کوادراتیک محاسبه شد. نتایج نشان می دهد یک رابطه بسیار قوی بین درجه حرارت سالانه و درجه روز برقرار است. ترکیب انحراف استاندارد ، عرض جغرافیایی و ارتفاع منجر به افزایش دقت پیش بینی مدل  شده است که نشان از نقش تغییرات مکانی بالای این دو فراسنج و همسویی چند جانبه عوامل محیطی است. تفاوت کلیدی درجه روز سرمایش نسبت به درجه روزگرمایش در مدل­های ارائه شده برای پیش­بینی سرمایش، ارجحیت توان درجه دو میانگین دمای سالانه است، ولی در مدل­های ارائه شده برای پیش­بینی گرمایش توان اول میانگین دمای سالانه (₸) ارجهیت بالاتری دارد. همچنین ضریب همبستگی معکوس و معنی داری نیز بین میانگین دما ودرجه روزهای گرمایش و سرمایش سالانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling future relationship between the average and annual heating and cooling degree days in Iran

نویسندگان [English]

  • reza ebrahimi 1
  • elham mahdavinejhad 2
1 fars province
2 university of yazd
چکیده [English]

Degree day of climate a dynamic index that is used in a wide range of applications, including housing design, energy management, agriculture, transportation, and hundreds of other factors. Global warming and energy management on one hand and environmentally sustainable on the other hand requires a special look at the prospects for energy and manage it. This study aims to develop a structured model to calculate degree day annual temperature of the country is written. To this aim, the daily temperature data model EH5OM, during the period (2050-2015 AD), under the A1B scenario with a spatial resolution of 1.75 degree arc, to the extent Iran was loading. In the next step these data with spatial resolution 0/27 × 0/27 arc were simulated by the REGCM model. Heating degree days (HDD) and cooling (CDD) with the Standards Association of United States of America proposed threshold was calculated. Finally, the relationship between temperature and degree-day average daily temperature using multiple regression and cubic and quadratic equations were calculated. The results show a strong relationship between annual temperatures and degree days is established. The combination of standard deviation, latitude and altitude to increase accuracy of prediction models that show the spatial variation of these parameters and alignment of multilateral environmental factors. Heating degree days and cooling degree days in key difference with respect to the proposed models to predict the cooling, the average annual temperature is preferred to be second, but first power supply models for predicting annual average temperature (₸) higher Arjhyt . The correlation coefficient is significant and the mean annual temperature heating and cooling degree days there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature
  • heating and cooling degree days
  • RegCM4 Model
  • EH5OM Model
  • Iran