تحلیل ادارکی از شاخص های توسعه خدمات بهداشتی- درمانی در استان کردستان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهران ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ دانشگاه پیام نور تهران-ایران

چکیده

یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار در بخش توسعه انسانی؛ توسعه بخش سلامت و نحوه دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است. ارتقای سطح سلامت یک جامعه؛ زیربنای هر حرکت و اقدام در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال پرداخته که نحوه توزیع خدمات بهداشتی در استان کردستان چگونه بوده است؟ مطالعه حاضر با هدف تعیین درجه توسعه یافتگی و سطح بندی شهرستان های استان کردستان از نظر بهره مندی ازشاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاپسیس خطی انجام گرفته است. این مطالعه تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1393 با استفاده از 34 متغیر درسه شاخص (خدمات بهداشت روستایی؛ نهادی؛  نیروی انسانی متخصص) از طریق روش اسنادی( سالنامه آماری) داده ها جمع اوری شده­اند. جامعه آماری شامل10 شهرستان شامل می گردد. بدین جهت برای اطمینان از صحت داده ها و دقت در انجام محاسبات از نرم افزار Spss استفاده و جهت ترسیم نقشه برخورداری شهرستان ها از نرم افزار Arc GIS  استفاده شده است.نتایج نشان از اختلاف زیادی بین شاخص های بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان ها وجود دارد؛ بطوریکه غالب شهرستان ها در برخی از متغیرها در محرومت مطلق قرار دارند. نتایج از شیوه توزیع خدمات بهداشتی نشان داد؛ شهرستان سنندج و سقز برخوردار؛ شهرستان بیجار؛ قروه؛ مریوان و بانه نیمه برخوردار و شهرستان کامیاران محروم  و شهرستان سرواباد؛ دهگلان؛ دیواندره خیلی محروم  هستند. پیشنهاد می گردد؛ برنامه ریزی توسعه خدمات بهداشتی و درمانی براساس شاخص های جمعیتی و اولویت بندی مناطق محروم انجام بگیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptual analysis - Spatial Development Indicators of Health Services in Kurdistan

نویسندگان [English]

  • rahmat bahrami 1
  • kamran noori 2
1 department geography,rural planing,theran.iran
2 tehran
چکیده [English]

One important aspect of sustainable development of human development; development of community health and access to health services. Improving the health of a society is the foundation of every move and action in economic and social planning. The aim of this presentation is a model of human development in health services, so as to identify gaps and weaknesses in planning at the provincial level. The research seeks to answer the question of what is the distribution of health services in the province's spatial order? The research seeks to answer the question addressed was how the distribution of health services in the province? This study was conducted to determine the degree of development and the city of Kurdistan province benefit in terms of health indices using linear topsis. This cross-sectional analytical study in 1393 using three variable 33 index (rural health services, institutions, infrastructure, human resources specialist) data were collected through documentary (Statistical Yearbook). Spss software is used to ensure data integrity and accuracy in the calculation. And Arc GIS software is used to map to show the development level city in the province of Kurdistan. The results showed large differences between the health indicators in the city, where most of the city, with some of the variables in the full deprived. The results of the distribution of health services showed; Sanandaj and Saqez, the city of Bijar, Ghorveh, Marivan, Baneh, Kamyaran are semi-developed and are located in the city of Sarabad; Dehgolan; Dyvandareh is very deprived. It is proposed to plan the development of health services based on demographic indicators and prioritizing deprived areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health indicators
  • Kurdistan
  • topsis linear
  • Space-perceptual
  • Developing