تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

تمرکز فعالیت های اداری- سیاسی و پس از آن فعالیت های بازرگانی، اجتماعی، خدماتی و غیره در شهر اول، به عنوان عامل بازدارندۀ توسعه در سایر مناطق عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل سلسله مراتب نظام شهری بر اساس داده های جمعیتی و فعالیتی بنا شده است. این پژوهش با راهبردی کاربردی و ماهیتی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از شیوۀ کتابخانه ای (مصداقی) استفاده شد. برای رسیدن به هدف پژوهش از 22 روش نخست شهری، تعادل، تمرکز، جاذبه، ضریب کشش پذیری و کشیدگی، حل اختلاف طبقه ای، CV، تحلیل مجاورت نزدیکترین همسایگی و مدل رابطۀ بین اندازه و اشتغال شهر استفاده شد. برای تحلیل بهتر از آزمون T استودنت و مدل رگرسیون linear و نرم افزارهای excel، spss و gis بهره گیری شد. محاسبه ها نشان دادند که در سطوح بالای نظام شهری استان گلستان (شهر گرگان و گنبدکاووس)، قاعدۀ رتبه- اندازه و از آن پس، پدیدۀ نخست شهری وجود دارد. تا قبل از سال 1375 تعادل نسبی در استان وجود داشت ولی از آن پس نظام شهری استان گلستان رو به عدم تعادل نهاد و در آخرین سرشماری (1390) به نامتعادل ترین وضع خود رسید. بین فاصلۀ شهرها تا شهر گرگان و جمعیت پذیری آنها رابطۀ قوی مثبتی وجود دارد؛ همچنین بین فرصت های شغلی در بخش خدمات قویاً و فرصت های شغلی در بخش کشاورزی به طور متوسط با جمعیت پذیری شهرها رابطۀ معناداری حکمفرماست. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که نظام پخش جمعیت و فعالیت در استان گلستان نیمه متعادل است و این با حمایت دولت از بخش‌های گوناگون اقتصادی به طور اعم و بخش کشاورزی به طور اخص، قابل بهبود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the dynamics of the urban hierarchy Golestan province (1976-2011)

نویسندگان [English]

  • Saeid Amanpour 1
  • sahar hassanpour 2
1 Department of Geography & urban Planning
2 pnu university
چکیده [English]

Focus political and administrative activities of the commercial activities, social services and so on in the first, acts as a deterrent to develop in other areas. this study aimed to analyze the hierarchy of urban system is built on the basis of population and activities. This study was conducted with practical strategies and analytical in nature. Methodology for data collection library (sample) was used. For the purpose of this study of 22 first model city, balance, focus, gravity, elasticity coefficient and elongation, class conflict resolution, CV, non-contact analysis and nearest neighbor models were used in the relationship between size and employment. For a better analysis of student T-test and Linear Regression models and software, excel, SPSS and GIS was used. The calculations showed that high levels of urban system in Golestan province (Gorgan and gonbadcavoos), Rank-size rule, and since then, there primate city phenomenon. Prior to 1996 there was relative balance in the province of Golestan's urban areas, but by then the imbalance institution and in the last census (2011) the situation reached its most unbalanced. The distance between the cities of Gorgan and high population there are strong positive relationship; Also, the employment opportunities in the service sector strongly and employment opportunities in the agricultural sector, on average, a significant relationship exists with the population of cities. Finally, it was concluded that half the population distribution and activities are balanced in Golestan Province and The government, with the support of various economic sectors doesn general and agriculture in particular is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the hierarchy of urban
  • urban systems
  • urban network
  • Golestan province