واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا طبیعی - آب‌وهواشناسی، دانشگاه یزد- یزد- ایران

چکیده

مفاهیمی همچون برخال، آشوب تاثیر بسیاری بر گسترش شناخت ما از رفتار سامانه­های پیچیده و فراسنج­های آب و هوایی غیر خطی گذاشته­اند. در این راستا در این پژوهش، دینامیک نوسانات فراسنج­های آب و هوایی کمینه و بیشینه دما، رطوبت و سرعت بیشینه باد، در ایستگاه همدید شیراز در بازه زمانی بلند مدت 58 ساله (1956-2013) با رویکرد برخالی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از هم مرجع سازی ریاضی فراسنج­های مختلف با اعمال ساختار مثلثاتی برخالی بر روی داده­های بدست آمده به مقایسه نتایج حاصله با هندسه کلاسیک برخالی پرداخته شد. بر اساس یافته­های این پژوهش، روند روزانه کمینه و بیشینه دما و همچنین رطوبت از ساختاری کاملاً برخالی پیروی می­نماید، که این یافته بیانگر گذار دینامیک چهار فراسنج آب و هوایی فوق از حالت ناتعادلی به عدم تعادل می­باشد؛ این در حالی است که روند روزانه بیشینه سرعت باد در ایستگاه همدید شیراز بر خلاف دیگر فراسنج­ها در محدوده 15/0 و 25/0 بر روی محور طولی از ساختار برخالی پیروی نمی­نماید؛ به عبارت دیگر منطق حاکم بر ساختار این فراسنج بیانگر روند دینامیکی از حالت تعادل به ناتعادلی است. محاسابات مذکور بیانگر واپاشی ساختارهای حاکم بر فراسنج­های فوق الذکر می­باشد که لازم است به صورت کاملاً دینامیک، جهت تعیین وضعیت تعادل اقلیمی محاسبه گردد. همچنین می­توان در اینگونه تحلیل­های دینامیکی در تغییرات این فراسنج از منطق آشوبی و یا فازی نیز بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the dynamics fluctuation climate variables in Shiraz with fractal approach

نویسندگان [English]

  • Abdolali Kamaneh 1
  • Mahdi narangifard 2
1 Assistant Prof. Physical Geography, Islamic Azad University of Shiraz
2 Graduate PhD Physical Geography- Climatology, Yazd University, yazd, Iran
چکیده [English]

Concepts such as fractal, chaos influenced the development of our understanding of the behavior of complex systems and climatic parameters have had non-linear. In this context in this the research, the dynamic fluctuation of climate parameters minimum and maximum temperature, humidity and maximum wind speed, the synoptic Shiraz in long-term 58-year period (1956-2013) were analyzed with fractal approach. For this purpose after Mathematical Reference various parameters apply trigonometric fractal structure on the data obtained were analyzed to compare the results with classical geometry fractal. According to findings of this study, trend daily minimum and maximum temperature and humidity as well as fully fractal structure will follow, that these findings indicate dynamic passage four climatic parameters above is from Disequilibrium to Nonequilibrium; While which daily maximum wind speed at trend synoptic stations Shiraz 0.15 and 0.25 Unlike the other the variable in the range on the longitudinal axis of the fractal structure does not follow; In other words, the logic governing the structure of this parameter indicates the dynamic trend of the Equilibrium to Disequilibrium. The calculation indicative of the dissociation of structures of the parameters described above is that need to be quite dynamic, be calculated to determine the equilibrium state climatic. Can also to changes this parameters in such dynamical analysis of chaos or fuzzy logic is used.