دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، تیر 1398 
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی