بررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: دهبررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

نویسندگان

دانشجوی دکترا و مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هر چند زنان روستایی در فعالیت­های روزانه زندگی مشارکت فعالی دارند، ولی همواره به عنوان قشر آسیب­پذیر جامعه مطرح بوده­اند. توجه به مشارکت آنها در فعالیت­های اقتصادی خارج از خانه و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار جدید می­تواند ضمن افزایش اشتغال آنان، منجر به کاهش بیکاری و کمک به افزایش درآمد خانواده آنان شود. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی در دهستان رشتخوار می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه با زنان روستایی می­باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی در دهستان رشتخوار می­باشد (5390N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری سهمیه­ای، 280 زن به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و رسیدن به پرسش­های تحقیق، از آزمون t تک­نمونه­ای و مدل رگرسیون لجستیک باینری استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین 33 متغیر مورد نظر تحقیق، 10 متغیر به طور قابل توجهی ارتباط معنی­داری با توسعه کارآفرینی زنان روستایی در دهستان رشتخوار داشته است. عوامل اقتصادی (399/0)، شخصی (286/0) و عوامل زیرساختی (283/0)، مهم­ترین عوامل در این زمینه بوده­اند. براساس نتایج، پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه کارآفرینی زنان روستایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Development of Rural Women's Entrepreneurship (Case study: Roshtkhar district)

نویسندگان [English]

  • khadijeh sadeghi
  • mehrshad toulabi nejad
Ph.D. student and coach of Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Although rural women have active participation in daily life activities, they have always been considered as vulnerable groups of society. Paying attention to their participation in out-of-home economic activities and creating the right environment for a new business can, by increasing their employment, lead to a reduction in unemployment and help increase their family income. Therefore, the purpose of this study was to investigate the factors and drivers that affect the development of rural women entrepreneurship in Roshtkhar district. The purpose of this study is to apply the method and its descriptive-analytical method. The data-gathering tool was a questionnaire and interviewed rural women in Roshtkhar District in Khorasan Razavi. The statistical population includes rural women in Roshtkhar District (N= 5390). Using the Cochran formula and by quota sampling method, 280 women over 20 years of age were selected as samples. Chi-square test, one-sample t-test and binary logistic regression model were used to analyze the data and to reach the research questions. The results showed that among the 34 variables in the research, 10 variables significantly had a significant relationship with the development of rural women entrepreneurship in rural areas. Economic factors (0.399), personal (0.286) and infrastructure factors (0.283) were the most important factors in this regard. Based on the results, suggestions were made for the improvement and development of rural women's entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Women's Entrepreneurship Development
  • Employment
  • Logistic Model
  • Roshtkhar District