ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده (مطالعه موردی : رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد،  هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از دارایی های است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در3شعبه از رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه )گرگان، ساری و تهران (در فروردین1394صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از مشتریان رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16  وLisrel 8.5  از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق از مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر(1991)استفاده شده است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: وفاداری به برند، آگاهی از برند،کیفیت ادرک شده، تداعی برند و متغیر وابسته ارزش ویژه برند است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیر وفاداری به برند بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژه برند داشته و سپس به ترتیب  متغیر های کیفیت ادرک شده، آگاهی از برند و تداعی برند بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Factors Affecting Brand Equity from the Perspective of Consumer (Case Study: Akbar Joojeh Restaurant Chain)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • Mehdi karoubi 2
  • Shahla bahari 3
  • Marjan Bazleh 1
  • Hamed Bahari 4
2 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Department of Chemistry, Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

One of the most valuable assets of any company is its name and its trademark. The most valuable name and brand in the minds of consumers, the company can acquire greater benefits to consumers. The special value of name and Brand is one of the assets which maintains the value of company and will follow the customer's loyalty. The branding and brand management issue has hit many fans in the marketing world today. Many theorists, managers and researchers have named the future world of brand marketing management and branding activities. This study aimed evaluation the Factors Affecting Brand Equity from the Perspective of consumer on three branches of Akbar joojeh restaurant chain (Gorgan, Sari and Tehran) has been done in the Farvardin  of 1394. The required data for this study with available non-random sampling method from customers of Akbar joojeh restaurants chain and is collected by questionnaire instrument. This study, in terms of target, applicable and based on collection data, descriptive survey. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. It has been used David Aaker (1991)  brand equity model in this study. The independent variables of Conceptual model of this study is including: brand loyalty, brand awareness, Perceived quality, brand association and the dependent variable is brand equity. Provided results showing that loyalty variable has the most effect on brand equity and then the conception of the quality, brand awareness and brand associations variables would be effected on brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Brand Awareness
  • Brand Association
  • Brand Loyalty
  • Perceived Quality