کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی


بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی