موضوعات = جغرافیای روستایی
تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد